På grunn av vedlikehold kan innholdet på ssb.no være ustabilt fra kl. 17.00. Vi beklager ulempene dette måtte medføre.

4408_1430
4408_1430
kostra
2019-09-19T18:00:00.000Z
no
tjenesteområde Samferdsel Gaular, faktaark Samferdsel Gaular

KOSTRA nøkkeltall

Gaular - 1430 (Sogn og Fjordane)

Samferdsel

Publisert 17.06.2019.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Samferdsel

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Gaular Kostragruppe 01 Kostragruppe 02 Landet uten Oslo Landet Sogn og Fjordane
2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018
Andel km tilrettelagt for syklende som kommunen har ansvaret for av alle kommunale veier (prosent)3 prosent 0,0 0,0 0,0 0,0 11,1 11,1 13,0 13,1 9,0 9,5 9,0 9,4 15,9 14,7 15,0 15,5 15,7 14,6 14,9 15,4 9,2 6,2 6,3 6,4
Andel kommunale veier og gater med belysning av alle kommunale veier og gater (prosent) prosent 17,2 37,9 41,4 41,4 41,4 43,8 38,3 42,8 35,2 33,6 34,2 34,5 62,7 59,2 59,2 59,7 62,5 60,6 60,6 61,1 35,8 38,7 38,1 41,4
Utgifter til vedlikehold av kommunale veier og gater av totale nto. dr.utg. til kommunale veier og gater (prosent)4 prosent 26,1 7,8 5,0 5,6 31,6 35,0 37,3 33,9 42,0 41,3 39,3 38,5 34,2 33,9 32,4 29,5 37,4 30,4 35,6 28,5 38,3 33,2 37,5 34,1
Andel kommunale veier og gater uten fast dekke av alle kommunale veier og gater (prosent)2 prosent 20,7 55,2 6,9 6,9 38,0 37,3 39,7 36,2 48,1 48,0 46,7 47,1 30,3 30,5 29,0 28,7 29,4 29,6 28,2 27,9 29,0 30,3 28,0 28,1
Brutto driftsutgifter til samferdsel per innbygger (kr) kr 1 042 1 115 1 713 1 582 1 175 1 198 1 297 1 361 1 402 1 487 1 584 1 716 1 425 1 524 1 686 1 769 1 397 1 480 1 689 1 793 2 136 2 097 2 311 2 468
Brutto driftsutgifter til gatebelysning langs kommunale veier og gater per kilometer belyst vei (kr)1 kr 52 800 18 091 21 167 39 083 13 570 11 168 13 709 14 010 14 411 14 514 15 271 16 988 18 122 19 670 20 165 23 085 19 531 20 549 21 301 24 053 21 136 19 387 21 510 45 757
Brutto investeringsutgifter til kommunale veier og gater per innbygger (kr) kr 447 702 1 687 2 461 884 912 986 1 008 749 861 1 379 1 408 893 913 1 068 1 222 847 870 1 032 1 209 1 106 1 486 1 978 2 064
Antall km tilrettelagt for syklende som er et kommunalt ansvar (km)5 km 0 0 0 0 99 100 127 120 283 313 304 318 5 904 5 523 5 707 5 955 6 020 5 651 5 845 6 102 176 128 130 132
Netto driftsutgifter til kommunale veier og gater per innbygger (kr) kr 972 970 1 147 1 342 1 004 989 1 105 1 180 1 306 1 368 1 459 1 593 946 988 1 072 1 156 819 895 1 000 1 126 1 626 1 551 1 715 1 815
Netto driftsutgifter til kommunale veier og gater per km (kr) kr 98 621 99 172 118 862 140 034 80 687 79 535 81 682 83 358 81 986 81 610 84 533 90 979 115 841 120 940 130 403 139 947 111 346 121 790 135 176 151 694 93 483 83 342 92 106 96 282
1Omfatter blant annet legging av kabler, oppsetting av master og armaturer, inkl. materiell, rehabilitering og utskifting (utskifting av eksisterende luftstrekk til jordkabler, utskifting av master og armaturer, inkl. materiell og utbedring av skader forårsaket av trafikanter), vedlikehold (løpende vedlikehold i henhold til avtale med energiverk, for eksempel utskifting av enkeltlamper, sikringer, tidsur og fotocelle), nettleie (avtale med nettleier om å føre kraft fra produsent til gatelys) og kraft (kjøp av strøm fra leverandør).
2Enkelte kommuner kan ha inkludert lengden på gang- og sykkelveier i tallene over antall kilometer kommunale veier og gater med fast dekke. I tillegg har noen kommuner andre tall for lengden av det kommunale vei- og gatenettet enn det som framgår av registerdata fra Vegdirektoratet. Dette kan føre til at prosentandelen uten fast dekke kan avvike fra andre kilder for noen kommuner, og i noen tilfeller overstige 100 prosent.
3Omfatter sykkelveier, kombinerte gang- og sykkelveier, egne sykkelfelt og tiltak i gater med fartsgrense skiltet 30 km/t eller 40 km/t som inngår i et sykkelveinett. Tosidige sykkelfelt inngår med 1*veilengden. Fortau langs kommunal vei inngår ikke.
4Andelen som kommunene bruker til vedlikehold på kommunale veier og gater ble publisert for første gang per 15. juni 2017. Tallene må brukes med varsomhet, siden ikke alle kommunene fører på relevante arter for vedlikehold. 
5Omfatter sykkelveier, kombinerte gang- og sykkelveier, egne sykkelfelt og tiltak i gater med fartsgrense skiltet 30 km/t eller 40 km/t som inngår i et sykkelveinett. Tosidige sykkelfelt inngår med 1*veilengden. Fortau langs kommunal vei inngår ikke.