4407_2023
4407_2023
kostra
2019-06-21T02:27:00.000Z
no
tjenesteområde Plan, byggesak og miljø Gamvik, faktaark Plan, byggesak og miljø Gamvik

KOSTRA nøkkeltall

Gamvik - 2023 (Finnmark Finnmárku)

Plan, byggesak og miljø

Publisert 17.06.2019.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Plan, byggesak og miljø

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Gamvik Kostragruppe 06 Landet uten Oslo Landet Finnmark Finnmárk
2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018
Reguleringsplaner vedtatt i alt (antall) antall 3 0 0 1 160 122 164 140 3 740 3 482 3 364 3 214 3 848 3 600 3 462 3 288 72 62 58 54
Andel av reguleringsplanene som ble møtt med innsigelser (prosent) prosent .. .. .. 67 64 57 55 64 45 48 43 46 45 48 43 46 22 12 24 30
Byggesøknader i alt behandlet (antall) antall 31 33 18 24 6 402 5 958 5 214 4 944 176 652 161 732 157 340 149 336 187 490 173 182 169 910 161 122 2 354 2 228 2 290 2 152
Behandlede byggesøknader med 3 ukers frist (antall) antall .. 29 .. 9 0 3 928 0 1 540 0 87 674 0 66 584 0 93 284 0 72 668 0 1 754 0 480
Gjennomsnittlig saksbehandlingstid for byggesaker med 3 ukers frist (dager) dager .. 12 6 6 .. 12 18 19 .. 16 16 20 .. 16 16 20 .. 12 13 16
Gjennomsnittlig saksbehandlingstid for byggesaker med 12 ukers frist (dager) dager .. 65 6 39 .. 32 30 36 .. 36 32 37 .. 36 33 38 .. 23 27 36
Andel av innvilgete byggesøknader som skjer gjennom vedtak om dispensasjon fra plan (prosent) prosent .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Tilsyn for byggevirksomhet som er unntatt søknadsplikt (antall) antall .. .. .. .. 0 4 18 12 0 3 188 3 570 3 984 0 3 930 3 570 4 734 0 20 10 10
Søknader om nye bygninger i strandsonen som ble innvilget (antall) antall .. 1 1 1 76 177 67 144 2 175 2 333 2 598 2 448 2 179 2 341 2 600 2 448 32 44 30 24
Andel av søknader om nye bygninger i LNF-/LNFR-områder som ble innvilget (prosent) prosent .. 100 .. .. .. 95 95 96 .. 95 96 96 .. 95 96 96 .. 94 96 98
Andel av søknader om tiltak i freda eller verneverdige områder / bygninger som ble invilget (prosent) prosent .. .. .. .. .. 50 50 49 .. 49 49 49 .. 49 49 49 .. 50 50 50
Selvkostgrad i byggesaker (prosent) prosent 99 99 100 100 69 67 67 67 84 86 86 82 84 86 86 81 84 93 86 63
Netto endring i antall boliger (antall) antall 2 2 .. .. 448 496 0 0 119 516 47 290 0 0 124 816 47 860 0 0 786 714 0 0

Kontakt