4398_0831
4398_0831
kostra
2019-04-26T08:30:00.000Z
no
tjenesteområde Eiendomsforvaltning Fyresdal, faktaark Eiendomsforvaltning Fyresdal

KOSTRA nøkkeltall

Fyresdal - 0831 (Telemark)

Eiendomsforvaltning

Publisert 15.03.2019.

En tabell med tall  for fylkeskommunal eiendomsforvaltning har blitt oppdatert etter publisering. Se rettelogg her. 

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Eiendomsforvaltning

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Fyresdal Kostragruppe 06 Landet uten Oslo Landet Telemark
2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018
Netto driftsutgifter til eiendomsforvaltning i prosent av samlede driftsutgifter (prosent) prosent 12,6 13,0 14,7 12,7 9,7 9,9 10,1 10,2 8,7 8,9 8,9 9,0 8,7 8,8 8,9 9,0 8,4 8,4 8,4 8,4
Netto driftsutgifter til forvaltning av eiendom per innbygger (kr) kr 178 549 520 586 218 269 351 338 242 258 271 295 246 259 279 303 202 209 217 194
Areal på formålsbygg per innbygger (m2) m2 10,18 9,15 9,13 10,26 9,67 9,53 9,76 9,63 5,08 5,12 5,17 5,13 4,89 4,94 4,95 4,95 5,55 5,39 5,45 5,23
Utgifter til vedlikehold per kvadratmeter (kr) kr 36 26 107 22 86 76 70 76 86 94 100 100 93 101 109 110 98 96 85 102
Utgifter til driftsaktiviteter per kvadratmeter (kr) kr 575 693 727 678 498 536 533 580 482 515 517 562 481 525 540 580 480 477 506 598
Herav utgifter til renhold (kr) kr 198 221 234 234 141 156 162 162 144 152 157 161 143 150 156 159 142 144 159 172
Herav energikostnader per kvadratameter (kr)1 kr 107 145 128 112 115 123 121 140 102 109 111 126 101 109 113 127 98 108 114 139
1Før 2017 har dette tallet blitt beregnet ut i fra samlet areal av de utvalgte (fylkes)kommunale formålsbyggene kommunen eier og leier. Her ser vi kun utgiftene opp mot arealet kommunen eier.

Kontakt