4409_0215
4409_0215
kostra
2019-03-26T10:06:00.000Z
no
tjenesteområde Sosialtjeneste Frogn, faktaark Sosialtjeneste Frogn

KOSTRA nøkkeltall

Frogn - 0215 (Akershus)

Sosialtjeneste

Publisert 15.03.2019.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Sosialtjeneste

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Frogn Kostragruppe 08 Landet uten Oslo Landet Akershus
2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018
Sosialhjelpsmottakere (antall) antall 256 274 278 256 7 454 7 858 .. 7 846 114 839 117 021 .. 120 071 134 007 136 648 .. 140 472 11 352 11 560 . 12 901
Antall sosialhjelpsmottakere 18-24 år (antall) antall 38 44 35 31 1 927 1 962 .. 1 741 27 011 26 454 .. 24 253 29 373 28 787 .. 26 514 2 180 2 155 . 1 994
Sosialhjelpsmottakere med sosialhjelp i 6 måneder eller mer (antall)1 antall 91 115 110 97 2 565 2 773 .. 2 844 39 184 40 815 .. 44 476 48 476 49 291 .. 55 078 4 181 4 377 . 5 113
Sosialhjelpsmottakere med arbeidsinntekt som hovedinntekt (antall) antall 27 11 28 23 855 787 .. 820 11 920 11 760 .. 12 675 13 199 13 180 .. 14 436 1 251 1 141 . 1 388
Sosialhjelpsmottakere med sosialhjelp som viktigste kilde til livsopphold (antall)2 antall 70 123 83 96 3 286 3 852 .. 3 193 53 399 57 163 .. 50 345 64 232 66 908 .. 59 157 5 268 5 870 . 5 548
Sosialhjelpsmottakere som bor i eid bolig (antall) antall 11 13 16 13 578 618 .. 636 9 087 8 740 .. 9 266 10 351 9 589 .. 10 054 663 617 . 727
Antall barn i familier som mottok sosialhjelp (antall) antall 95 94 102 107 3 384 3 699 .. 4 041 52 470 55 537 .. 62 347 64 499 66 902 .. 74 078 5 777 5 978 . 7 461
1For Oslo er 2016-tall knyttet stønadslengder ikke sammenliknbare med tilsvarende tall for årene før og etter. Dette gjelder både tall for stønadslengde direkte, og tall som har stønadslengde som en del av sitt beregningsgrunnlag (f eks ulike størrelser med gjennomsnitt pr måned og ulike størrelser knyttet til langtidsmottak). Omlegging til nytt fagsystem fra 2016 har dessuten medført at enkelte andre størrelser har fått et noe endret og riktigere nivå i forhold til forutgående år (viktigeste kilde til livsopphold, barn og boligtype). Utvikling i tallene mellom 2015 og 2016 må derfor tolkes med forbehold.»
2For 2017 er sosialhjelpsmottakere med hovedinntekt introduksjonsstøtte skilt ut fra hovedinntekt sosialhjelp. For 2015 og 2016 er disse registrert sammen.

Kontakt