4408_0215
4408_0215
kostra
2019-05-26T23:56:00.000Z
no
tjenesteområde Samferdsel Frogn, faktaark Samferdsel Frogn

KOSTRA nøkkeltall

Frogn - 0215 (Akershus)

Samferdsel

Publisert 15.03.2019.

Her finner du rettelogg for samferdsel.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Samferdsel

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Frogn Kostragruppe 07 Kostragruppe 08 Landet uten Oslo Landet Akershus
2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018
Andel km tilrettelagt for syklende som kommunen har ansvaret for av alle kommunale veier (prosent)3 prosent 20,3 20,3 20,3 19,7 24,6 25,1 24,6 21,3 19,6 19,2 16,9 16,6 15,9 14,7 14,7 15,7 15,7 14,6 14,7 15,6 27,6 27,4 28,1 28,4
Andel kommunale veier og gater med belysning av alle kommunale veier og gater (prosent) prosent 76,3 78,0 78,0 100,0 62,4 63,4 63,6 63,5 64,1 65,6 65,9 68,2 62,7 59,2 59,1 61,1 62,5 60,6 60,6 62,5 82,0 83,9 83,9 83,4
Utgifter til vedlikehold av kommunale veier og gater av totale nto. dr.utg. til kommunale veier og gater (prosent)4 prosent 29,5 28,9 18,2 5,2 27,6 30,9 33,3 26,3 36,7 32,8 37,7 29,7 34,2 33,9 32,4 29,9 37,4 30,4 35,6 28,9 28,5 25,1 19,3 19,9
Andel kommunale veier og gater uten fast dekke av alle kommunale veier og gater (prosent)2 prosent 6,8 6,8 6,8 9,8 30,6 30,2 29,9 29,9 24,1 24,3 19,3 19,5 30,3 30,5 29,1 28,2 29,4 29,6 28,2 27,4 16,1 15,5 15,7 15,5
Brutto driftsutgifter til samferdsel per innbygger (kr) kr 856 895 863 1 035 838 872 1 028 1 074 1 131 1 187 1 361 1 368 1 425 1 524 1 686 1 743 1 397 1 480 1 689 1 770 882 924 996 1 063
Brutto driftsutgifter til gatebelysning langs kommunale veier og gater per kilometer belyst vei (kr)1 kr 42 378 34 935 33 696 21 875 18 959 17 571 18 441 21 831 20 201 18 839 19 758 20 923 18 122 19 670 20 273 23 161 19 531 20 549 21 405 24 136 22 953 20 697 19 404 20 007
Brutto investeringsutgifter til kommunale veier og gater per innbygger (kr) kr 173 1 956 628 1 455 755 1 046 1 055 1 417 923 1 182 1 388 1 396 893 913 1 068 1 217 847 870 1 032 1 205 1 005 802 1 109 1 123
Antall km tilrettelagt for syklende som er et kommunalt ansvar (km)5 km 12 12 12 12 645 663 649 550 419 424 367 366 5 904 5 523 5 601 5 830 6 020 5 651 5 739 5 977 681 695 716 730
Netto driftsutgifter til kommunale veier og gater per innbygger (kr) kr 728 707 627 794 744 746 885 935 803 858 911 983 946 988 1 072 1 153 819 895 1 000 1 123 775 807 872 932
Netto driftsutgifter til kommunale veier og gater per km (kr) kr 193 593 188 576 167 220 205 131 111 145 111 885 130 819 143 852 112 608 117 443 127 606 135 563 115 841 120 940 130 403 144 641 111 346 121 790 135 176 156 657 186 396 192 213 210 082 226 756
1Omfatter blant annet legging av kabler, oppsetting av master og armaturer, inkl. materiell, rehabilitering og utskifting (utskifting av eksisterende luftstrekk til jordkabler, utskifting av master og armaturer, inkl. materiell og utbedring av skader forårsaket av trafikanter), vedlikehold (løpende vedlikehold i henhold til avtale med energiverk, for eksempel utskifting av enkeltlamper, sikringer, tidsur og fotocelle), nettleie (avtale med nettleier om å føre kraft fra produsent til gatelys) og kraft (kjøp av strøm fra leverandør).
2Enkelte kommuner kan ha inkludert lengden på gang- og sykkelveier i tallene over antall kilometer kommunale veier og gater med fast dekke. I tillegg har noen kommuner andre tall for lengden av det kommunale vei- og gatenettet enn det som framgår av registerdata fra Vegdirektoratet. Dette kan føre til at prosentandelen uten fast dekke kan avvike fra andre kilder for noen kommuner, og i noen tilfeller overstige 100 prosent.
3Omfatter sykkelveier, kombinerte gang- og sykkelveier, egne sykkelfelt og tiltak i gater med fartsgrense skiltet 30 km/t eller 40 km/t som inngår i et sykkelveinett. Tosidige sykkelfelt inngår med 1*veilengden. Fortau langs kommunal vei inngår ikke.
4Andelen som kommunene bruker til vedlikehold på kommunale veier og gater ble publisert for første gang per 15. juni 2017. Tallene må brukes med varsomhet, siden ikke alle kommunene fører på relevante arter for vedlikehold. 
5Omfatter sykkelveier, kombinerte gang- og sykkelveier, egne sykkelfelt og tiltak i gater med fartsgrense skiltet 30 km/t eller 40 km/t som inngår i et sykkelveinett. Tosidige sykkelfelt inngår med 1*veilengden. Fortau langs kommunal vei inngår ikke.