4393_0215
4393_0215
kostra
2019-05-19T17:18:00.000Z
no
tjenesteområde Barnehager Frogn, faktaark Barnehager Frogn

KOSTRA nøkkeltall

Frogn - 0215 (Akershus)

Barnehager

Publisert 15.03.2019.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Barnehager

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Frogn Kostragruppe 07 Kostragruppe 08 Landet uten Oslo Landet Akershus
2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018
Andel barn 1-2 år i barnehage, i forhold til innbyggere 1-2 år (prosent) prosent 88,8 89,3 88,6 92,0 79,6 81,9 82,8 83,2 79,8 81,4 82,1 83,7 81,4 82,6 83,0 84,0 80,6 82,0 82,5 83,5 83,5 84,4 85,2 85,2
Andel barn 1-5 år i barnehage, i forhold til innbyggere 1-5 år (prosent) prosent 94,2 94,8 94,3 96,3 89,9 91,1 91,6 91,9 90,3 90,9 91,3 92,0 91,0 91,5 91,8 92,2 90,4 91,0 91,3 91,8 91,8 92,4 92,6 92,5
Andel barn 3-5 år i barnehage, i forhold til innbyggere 3-5 år (prosent) prosent 97,3 97,8 97,2 98,7 96,2 96,8 97,1 97,4 96,7 96,8 97,1 97,1 97,0 97,2 97,3 97,3 96,6 96,8 97,0 97,1 96,7 97,3 97,1 97,0
Andel barn i kommunale barnehager i forhold til alle barn i barnehage (antall) antall 57,1 56,9 56,2 58,1 53,7 53,7 52,7 52,3 46,0 46,8 46,9 47,0 49,6 49,3 49,1 49,0 50,7 50,3 50,1 50,0 47,2 46,9 46,5 46,2
Antall barn korrigert for alder per årsverk til basisvirksomhet i barnehage, alle barnehager (antall) antall 6,1 6,0 6,1 5,9 6,3 6,2 6,3 6,0 6,2 6,2 6,2 5,9 6,1 6,0 6,0 5,8 6,1 6,0 6,0 5,8 6,1 6,1 6,1 5,9
Andel barnehagelærere i forhold til grunnbemanning (prosent) prosent .. 33,8 31,6 32,6 .. 36,3 36,7 37,2 .. 39,6 40,4 42,7 .. 38,3 38,9 40,8 .. 37,5 38,2 39,8 .. 33,2 33,5 33,9
Andel barn, eksklusive minoritetsspråklige, som får ekstra ressurser, i forhold til alle barn i kommunale barnehager (prosent) prosent 5,0 8,3 7,1 0,0 3,8 3,7 3,1 0,0 4,1 4,1 3,7 0,0 4,5 4,5 3,6 0,0 4,4 4,6 3,6 0,0 3,9 4,2 3,2 0,0
Korrigerte brutto driftsutgifter til barnehager (f201, f211, f221) per korrigerte oppholdstimer i kommunale barnehager (kr) kr 53 60 65 65 55 58 60 65 58 59 62 67 59 62 64 69 60 63 65 70 57 59 62 66
Andel minoritetsspråklige barn i barnehage i forhold til innvandrerbarn 1-5 år (prosent) prosent 70,0 76,7 63,9 90,1 73,4 75,9 79,6 85,2 73,8 76,0 78,5 83,8 77,3 78,7 80,0 84,6 77,6 79,4 80,3 85,3 80,2 81,7 83,7 88,0
Netto driftsutgifter barnehager i prosent av kommunens totale netto driftsutgifter (prosent) prosent 13,9 13,8 12,9 12,4 16,3 16,2 16,0 15,9 16,3 16,2 16,1 16,0 14,7 14,6 14,4 14,3 14,8 14,7 14,5 14,4 17,2 16,8 16,7 16,4
Netto driftsutgifter barnehager, per innbygger 1-5 år (kr) kr 128 389 146 605 149 582 156 212 122 622 130 500 136 827 145 700 126 134 133 537 141 304 151 830 130 611 137 613 143 919 153 249 131 862 138 807 145 125 154 068 129 170 135 096 142 927 150 001
Korrigerte brutto driftsutgifter f201 per korrigerte oppholdstimer i kommunale barnehager (kr) kr 42 47 51 51 46 48 49 53 47 48 50 54 48 50 51 55 48 50 52 55 46 48 49 52

Kontakt