KOSTRA nøkkeltall

Fredrikstad - 3004 (Viken)

Plan, byggesak og miljø

Oppdatert 15.03.2021.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Plan, byggesak og miljø

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Fredrikstad Kostragruppe 12 Landet uten Oslo Landet Viken
2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020
Andel av søknader om tiltak i freda eller verneverdige områder / bygninger som ble invilget (prosent) prosent . . . . 49 46 50 50 46 49 47 47 49 46 49 47 46 49 46 49 . . . . 48
Andel av innvilgete byggesøknader som skjer gjennom vedtak om dispensasjon fra plan (prosent) prosent . . . . 26 14 12 15 14 16 18 18 18 17 17 17 17 18 17 16 . . . . 16
Andel av kommuneplanene som ble møtt med innsigelser (prosent) prosent . . . . 100 60 .. 67 33 100 86 60 81 78 67 86 60 81 78 67 . . . . 86
Andel av reguleringsplanene som ble møtt med innsigelser (prosent) prosent . . . . 33 11 10 15 32 32 19 19 26 26 30 19 19 26 27 30 . . . . 21
Søknader om nye bygninger i strandsonen som ble innvilget (antall) antall . . . . 7 47 34 35 5 7 1 177 1 165 1 224 884 801 1 181 1 166 1 224 884 801 . . . . 44
Byggesøknader i alt behandlet (antall) antall . . . . 1 074 3 186 3 019 3 104 1 045 14 478 80 866 79 021 74 668 71 711 73 311 86 591 85 306 80 561 77 458 79 329 . . . . 16 949
Gjennomsnittlig saksbehandlingstid for byggesaker med 12 ukers frist (dager) dager . . . . 70 33 36 39 26 48 36 32 37 37 39 36 33 38 37 39 . . . . 37
Gjennomsnittlig saksbehandlingstid for byggesaker med 3 ukers frist (dager) dager . . . . 25 18 18 23 13 17 16 16 20 18 17 16 16 20 18 17 . . . . 17
Andel av søknader om nye bygninger i LNF-/LNFR-områder som ble innvilget (prosent) prosent . . . . 100 94 96 95 96 80 90 92 97 95 93 90 92 97 95 93 . . . . 90
Reguleringsplaner vedtatt i alt (antall) antall . . . . 9 91 100 90 68 154 1 741 1 682 1 607 1 392 1 257 1 800 1 731 1 644 1 440 1 290 . . . . 264
Behandlede byggesøknader med 3 ukers frist (antall) antall . . . . 378 2 236 1 786 1 060 1 008 8 102 43 837 39 200 33 292 29 786 30 888 46 642 42 169 36 334 32 788 33 855 . . . . 6 655
Selvkostgrad i byggesaker (prosent) prosent . . . . .. 73 -14 80 68 79 86 85 81 83 79 86 85 81 83 79 . . . . 94
Tilsyn for byggevirksomhet som er unntatt søknadsplikt (antall) antall . . . . 86 37 45 13 2 992 1 594 1 787 1 992 1 193 1 549 1 965 1 787 2 367 1 573 1 891 . . . . 389

Kontakt