4409_1432
4409_1432
kostra
2019-09-20T08:26:00.000Z
no
tjenesteområde Sosialtjeneste Førde, faktaark Sosialtjeneste Førde

KOSTRA nøkkeltall

Førde - 1432 (Sogn og Fjordane)

Sosialtjeneste

Publisert 17.06.2019.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Sosialtjeneste

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Førde Kostragruppe 08 Landet uten Oslo Landet Sogn og Fjordane
2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018
Sosialhjelpsmottakere (antall) antall 364 358 396 394 7 454 7 858 7 771 7 809 114 839 117 021 118 409 118 964 134 007 136 648 138 784 139 365 2 250 2 317 2 387 2 471
Antall sosialhjelpsmottakere 18-24 år (antall) antall 95 97 107 96 1 927 1 962 1 809 1 735 27 011 26 454 25 498 24 130 29 373 28 787 27 817 26 391 519 513 514 486
Sosialhjelpsmottakere med sosialhjelp i 6 måneder eller mer (antall)1 antall 122 120 166 151 2 565 2 773 2 822 2 847 39 184 40 815 42 789 44 391 48 476 49 291 53 378 54 993 629 723 815 841
Sosialhjelpsmottakere med arbeidsinntekt som hovedinntekt (antall) antall 58 56 58 74 855 787 778 819 11 920 11 760 12 034 12 616 13 199 13 180 13 742 14 377 319 287 293 355
Sosialhjelpsmottakere med sosialhjelp som viktigste kilde til livsopphold (antall)2 antall 135 151 120 122 3 286 3 852 3 159 3 189 53 399 57 163 47 787 49 750 64 232 66 908 57 014 58 562 962 1 119 686 749
Sosialhjelpsmottakere som bor i eid bolig (antall) antall 41 34 40 45 578 618 584 636 9 087 8 740 8 758 9 234 10 351 9 589 9 549 10 022 274 260 255 291
Antall barn i familier som mottok sosialhjelp (antall) antall 97 140 166 176 3 384 3 699 3 937 3 982 52 470 55 537 60 361 61 467 64 499 66 902 72 236 73 198 892 1 059 1 195 1 141
1For Oslo er 2016-tall knyttet stønadslengder ikke sammenliknbare med tilsvarende tall for årene før og etter. Dette gjelder både tall for stønadslengde direkte, og tall som har stønadslengde som en del av sitt beregningsgrunnlag (f eks ulike størrelser med gjennomsnitt pr måned og ulike størrelser knyttet til langtidsmottak). Omlegging til nytt fagsystem fra 2016 har dessuten medført at enkelte andre størrelser har fått et noe endret og riktigere nivå i forhold til forutgående år (viktigeste kilde til livsopphold, barn og boligtype). Utvikling i tallene mellom 2015 og 2016 må derfor tolkes med forbehold.»
2For 2017 er sosialhjelpsmottakere med hovedinntekt introduksjonsstøtte skilt ut fra hovedinntekt sosialhjelp. For 2015 og 2016 er disse registrert sammen.

Kontakt