4407_1432
4407_1432
kostra
2019-06-17T21:32:00.000Z
no
tjenesteområde Plan, byggesak og miljø Førde, faktaark Plan, byggesak og miljø Førde

KOSTRA nøkkeltall

Førde - 1432 (Sogn og Fjordane)

Plan, byggesak og miljø

Publisert 17.06.2019.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Plan, byggesak og miljø

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Førde Kostragruppe 08 Landet uten Oslo Landet Sogn og Fjordane
2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018
Reguleringsplaner vedtatt i alt (antall) antall 5 10 13 10 338 230 282 222 3 740 3 482 3 364 3 214 3 848 3 600 3 462 3 288 118 144 150 126
Andel av reguleringsplanene som ble møtt med innsigelser (prosent) prosent .. 13 18 .. 37 41 35 39 45 48 43 46 45 48 43 46 48 51 52 52
Byggesøknader i alt behandlet (antall) antall 235 165 144 198 13 342 11 692 10 790 9 370 176 652 161 732 157 340 149 336 187 490 173 182 169 910 161 122 5 448 5 184 5 336 5 110
Behandlede byggesøknader med 3 ukers frist (antall) antall .. 112 .. 53 0 6 184 0 4 348 0 87 674 0 66 584 0 93 284 0 72 668 0 3 066 0 1 980
Gjennomsnittlig saksbehandlingstid for byggesaker med 3 ukers frist (dager) dager .. 12 7 13 .. 18 15 19 .. 16 16 20 .. 16 16 20 .. 15 15 18
Gjennomsnittlig saksbehandlingstid for byggesaker med 12 ukers frist (dager) dager .. 34 15 31 .. 32 35 34 .. 36 32 37 .. 36 33 38 .. 31 28 28
Andel av innvilgete byggesøknader som skjer gjennom vedtak om dispensasjon fra plan (prosent) prosent .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Tilsyn for byggevirksomhet som er unntatt søknadsplikt (antall) antall .. .. 3 3 0 128 192 84 0 3 188 3 570 3 984 0 3 930 3 570 4 734 0 24 34 38
Søknader om nye bygninger i strandsonen som ble innvilget (antall) antall 5 .. 1 1 140 236 367 286 2 175 2 333 2 598 2 448 2 179 2 341 2 600 2 448 78 149 136 120
Andel av søknader om nye bygninger i LNF-/LNFR-områder som ble innvilget (prosent) prosent .. 100 100 100 .. 91 93 98 .. 95 96 96 .. 95 96 96 .. 96 97 100
Andel av søknader om tiltak i freda eller verneverdige områder / bygninger som ble invilget (prosent) prosent .. .. .. .. .. 49 46 48 .. 49 49 49 .. 49 49 49 .. 50 47 49
Selvkostgrad i byggesaker (prosent) prosent .. .. .. .. 90 94 94 96 84 86 86 82 84 86 86 81 77 48 67 66
Netto endring i antall boliger (antall) antall 59 64 .. .. 4 102 4 412 0 0 119 516 47 290 0 0 124 816 47 860 0 0 982 1 476 0 0

Kontakt