4406_0439
4406_0439
kostra
2019-04-21T20:42:00.000Z
no
tjenesteområde Landbruk Folldal, faktaark Landbruk Folldal

KOSTRA nøkkeltall

Folldal - 0439 (Hedmark)

Landbruk

Publisert 15.03.2019.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Landbruk

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Folldal Kostragruppe 02 Kostragruppe 03 Landet uten Oslo Landet Hedmark
2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018
Netto driftsutgifter til landbruksforvaltning og landbruksbasert næringsutvikling i prosent av totale netto driftsutgifter (prosent) prosent 0,8 1,1 1,0 1,2 0,6 0,6 0,6 0,6 0,5 0,4 0,4 0,5 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,4 0,4 0,4 0,4
Brutto driftsutgifter til landbruksforvaltning korrigert for samarbeidskommuner (1000 kr) 1000 kr 1 300 1 486 1 761 1 654 94 992 99 657 102 983 104 558 51 184 54 617 52 935 56 537 685 998 710 507 726 132 778 577 685 998 710 507 726 132 778 577 55 250 62 629 64 539 70 622
Brutto driftsutgifter til landbruksforvaltning og landbruksbasert næringsutvikling per landbrukseiendom (1000 kr) 1000 kr 4,2 4,7 5,6 5,3 3,7 3,9 4,0 4,2 4,3 4,6 4,4 4,8 3,7 3,8 4,0 4,2 3,7 3,8 3,9 4,2 3,4 3,9 4,0 4,4
Landbrukseiendommer (antall) antall 313 317 317 314 25 438 25 435 25 435 25 013 11 961 11 933 11 933 11 855 185 583 184 873 183 723 183 366 185 732 185 025 183 875 183 518 16 245 16 108 16 108 15 908
Jordbruksbedrifter (antall) antall 114 117 111 109 6 250 6 117 5 979 5 841 2 367 2 363 2 309 2 280 41 813 41 034 40 239 39 565 41 840 41 060 40 269 39 595 3 313 3 243 3 142 3 092
Jordbruksareal i drift (dekar) dekar 26 614 26 927 26 897 27 172 1 333 168 1 332 198 1 340 485 1 331 826 474 717 477 083 479 984 476 002 9 829 445 9 817 037 9 833 598 9 842 544 9 837 005 9 824 526 9 840 958 9 849 909 1 042 049 1 048 803 1 048 539 1 054 259
Produktivt skogareal (dekar) dekar 153 134 167 658 167 658 168 531 12 284 577 12 247 486 12 247 486 12 155 211 4 661 873 4 778 657 4 778 657 4 767 546 70 025 141 69 608 789 69 310 451 69 762 629 70 296 092 69 861 963 69 563 625 70 020 711 12 716 868 12 639 139 12 639 139 12 720 619
Dyrka og dyrkbar jord omdisponert til andre formål enn landbruk (dekar) dekar 0,5 9,8 97,0 2,0 750,0 1 088,8 687,9 341,4 324,5 411,5 1 439,8 369,9 9 306,1 11 595,9 8 719,9 12 689,1 9 379,1 11 699,0 8 719,9 12 693,1 695,9 1 491,7 677,2 992,2
Omdisponering av dyrka jord til andre formål enn landbruk (dekar) dekar 0,5 1,8 0,2 2,0 598,8 707,5 278,1 216,7 141,7 149,3 128,2 211,3 5 283,5 6 255,6 3 893,7 3 671,6 5 289,5 6 336,7 3 893,7 3 672,6 132,8 644,6 163,9 213,8
Omdisponering av dyrkbar jord til andre formål enn landbruk (dekar) dekar 0,0 8,0 96,8 0,0 151,2 381,3 409,8 124,7 182,8 262,2 1 311,6 158,6 4 041,1 5 340,3 4 826,2 9 017,5 4 108,1 5 362,3 4 826,2 9 020,5 563,1 847,1 513,3 778,4
Godkjent nydyrka areal (dekar) dekar 277 345 344 235 2 999 3 693 4 048 3 785 1 357 2 264 1 631 1 480 18 139 21 565 22 702 24 619 18 139 21 575 22 702 24 619 3 254 3 989 4 527 5 490
Søknader i alt etter jord- og konsesjonslov (antall) antall 25 29 19 29 1 381 1 317 1 080 1 057 647 633 573 622 9 167 9 071 8 007 8 040 9 175 9 080 8 008 8 050 906 846 825 887

Kontakt