KOSTRA nøkkeltall

Flora - 1401 (Sogn og Fjordane)

Sosialtjeneste

Publisert 16.03.2020.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Sosialtjeneste

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Flora Kostragruppe 11 Landet uten Oslo Landet Sogn og Fjordane Sogn og Fjordane Sogn og Fjordane
2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019
Sosialhjelpsmottakere (antall) antall 317 300 296 283 266 11 267 11 548 11 551 11 467 12 211 114 839 117 021 118 409 118 964 116 032 134 007 136 648 138 784 139 365 135 680 2 250 2 317 2 387 2 471 2 348 2 250 2 317 2 387 2 471 2 348 2 250 2 317 2 387 2 471 2 348
Antall sosialhjelpsmottakere 18-24 år (antall) antall 80 73 68 50 39 2 896 2 828 2 759 2 518 2 551 27 011 26 454 25 498 24 130 22 465 29 373 28 787 27 817 26 391 24 621 519 513 514 486 421 519 513 514 486 421 519 513 514 486 421
Sosialhjelpsmottakere med sosialhjelp i 6 måneder eller mer (antall)1 antall 79 97 88 80 68 3 420 3 581 3 704 3 634 3 870 39 184 40 815 42 789 44 391 44 541 48 476 49 291 53 378 54 993 54 637 629 723 815 841 768 629 723 815 841 768 629 723 815 841 768
Sosialhjelpsmottakere med arbeidsinntekt som hovedinntekt (antall) antall 19 16 27 32 29 1 196 1 170 1 210 1 255 1 406 11 920 11 760 12 034 12 616 12 992 13 199 13 180 13 742 14 377 14 759 319 287 293 355 352 319 287 293 355 352 319 287 293 355 352
Sosialhjelpsmottakere med sosialhjelp som viktigste kilde til livsopphold (antall)2 antall 163 161 96 100 90 5 363 5 794 4 324 4 506 4 750 53 399 57 163 47 787 49 750 48 076 64 232 66 908 57 014 58 562 56 619 962 1 119 686 749 724 962 1 119 686 749 724 962 1 119 686 749 724
Sosialhjelpsmottakere som bor i eid bolig (antall) antall 24 15 16 34 31 1 170 1 118 1 151 1 190 1 293 9 087 8 740 8 758 9 234 9 131 10 351 9 589 9 549 10 022 9 824 274 260 255 291 279 274 260 255 291 279 274 260 255 291 279
Antall barn i familier som mottok sosialhjelp (antall) antall 242 207 211 201 196 5 490 5 922 6 210 6 339 6 679 52 470 55 537 60 361 61 467 58 573 64 499 66 902 72 236 73 198 69 385 892 1 059 1 195 1 141 1 146 892 1 059 1 195 1 141 1 146 892 1 059 1 195 1 141 1 146
1For Oslo er 2016-tall knyttet stønadslengder ikke sammenliknbare med tilsvarende tall for årene før og etter. Dette gjelder både tall for stønadslengde direkte, og tall som har stønadslengde som en del av sitt beregningsgrunnlag (f eks ulike størrelser med gjennomsnitt pr måned og ulike størrelser knyttet til langtidsmottak). Omlegging til nytt fagsystem fra 2016 har dessuten medført at enkelte andre størrelser har fått et noe endret og riktigere nivå i forhold til forutgående år (viktigeste kilde til livsopphold, barn og boligtype). Utvikling i tallene mellom 2015 og 2016 må derfor tolkes med forbehold.»
2For 2017 er sosialhjelpsmottakere med hovedinntekt introduksjonsstøtte skilt ut fra hovedinntekt sosialhjelp. For 2015 og 2016 er disse registrert sammen.

Kontakt