4409_1429
4409_1429
kostra
2019-03-24T19:10:00.000Z
no
tjenesteområde Sosialtjeneste Fjaler, faktaark Sosialtjeneste Fjaler

KOSTRA nøkkeltall

Fjaler - 1429 (Sogn og Fjordane)

Sosialtjeneste

Publisert 15.03.2019.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Sosialtjeneste

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Fjaler Kostragruppe 02 Landet uten Oslo Landet Sogn og Fjordane
2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018
Sosialhjelpsmottakere (antall) antall 56 64 49 55 4 817 4 878 .. 4 766 114 839 117 021 .. 120 071 134 007 136 648 .. 140 472 2 250 2 317 . 2 471
Antall sosialhjelpsmottakere 18-24 år (antall) antall 19 21 9 3 1 090 1 054 .. 934 27 011 26 454 .. 24 253 29 373 28 787 .. 26 514 519 513 . 486
Sosialhjelpsmottakere med sosialhjelp i 6 måneder eller mer (antall)1 antall 10 10 7 15 1 106 1 243 .. 1 412 39 184 40 815 .. 44 476 48 476 49 291 .. 55 078 629 723 . 841
Sosialhjelpsmottakere med arbeidsinntekt som hovedinntekt (antall) antall 9 11 7 12 615 593 .. 603 11 920 11 760 .. 12 675 13 199 13 180 .. 14 436 319 287 . 355
Sosialhjelpsmottakere med sosialhjelp som viktigste kilde til livsopphold (antall)2 antall 24 26 6 8 2 065 2 304 .. 1 665 53 399 57 163 .. 50 345 64 232 66 908 .. 59 157 962 1 119 . 749
Sosialhjelpsmottakere som bor i eid bolig (antall) antall 7 10 5 8 677 650 .. 613 9 087 8 740 .. 9 266 10 351 9 589 .. 10 054 274 260 . 291
Antall barn i familier som mottok sosialhjelp (antall) antall 13 19 18 24 2 020 2 341 .. 2 682 52 470 55 537 .. 62 347 64 499 66 902 .. 74 078 892 1 059 . 1 141
1For Oslo er 2016-tall knyttet stønadslengder ikke sammenliknbare med tilsvarende tall for årene før og etter. Dette gjelder både tall for stønadslengde direkte, og tall som har stønadslengde som en del av sitt beregningsgrunnlag (f eks ulike størrelser med gjennomsnitt pr måned og ulike størrelser knyttet til langtidsmottak). Omlegging til nytt fagsystem fra 2016 har dessuten medført at enkelte andre størrelser har fått et noe endret og riktigere nivå i forhold til forutgående år (viktigeste kilde til livsopphold, barn og boligtype). Utvikling i tallene mellom 2015 og 2016 må derfor tolkes med forbehold.»
2For 2017 er sosialhjelpsmottakere med hovedinntekt introduksjonsstøtte skilt ut fra hovedinntekt sosialhjelp. For 2015 og 2016 er disse registrert sammen.

Kontakt