KOSTRA nøkkeltall

Fjaler - 1429 (Sogn og Fjordane)

Samferdsel

Publisert 17.06.2019.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Samferdsel

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Fjaler Kostragruppe 02 Kostragruppe 05 Landet uten Oslo Landet Sogn og Fjordane
2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018
Andel km tilrettelagt for syklende som kommunen har ansvaret for av alle kommunale veier (prosent)3 prosent 0,0 0,0 0,0 0,0 9,0 9,5 9,0 9,4 8,2 9,9 10,0 10,7 15,9 14,7 15,0 15,5 15,7 14,6 14,9 15,4 9,2 6,2 6,3 6,4
Andel kommunale veier og gater med belysning av alle kommunale veier og gater (prosent) prosent 27,8 28,8 30,1 30,1 35,2 33,6 34,2 34,5 24,5 29,5 28,2 29,6 62,7 59,2 59,2 59,7 62,5 60,6 60,6 61,1 35,8 38,7 38,1 41,4
Utgifter til vedlikehold av kommunale veier og gater av totale nto. dr.utg. til kommunale veier og gater (prosent)4 prosent 5,4 7,1 5,3 6,2 42,0 41,3 39,3 38,5 46,1 43,4 41,2 39,3 34,2 33,9 32,4 29,5 37,4 30,4 35,6 28,5 38,3 33,2 37,5 34,1
Andel kommunale veier og gater uten fast dekke av alle kommunale veier og gater (prosent)2 prosent 13,9 13,7 12,3 12,3 48,1 48,0 46,7 47,1 55,8 53,8 48,4 47,9 30,3 30,5 29,0 28,7 29,4 29,6 28,2 27,9 29,0 30,3 28,0 28,1
Brutto driftsutgifter til samferdsel per innbygger (kr) kr 1 749 1 905 2 212 2 476 1 402 1 487 1 584 1 716 2 195 2 380 2 402 2 667 1 425 1 524 1 686 1 769 1 397 1 480 1 689 1 793 2 136 2 097 2 311 2 468
Brutto driftsutgifter til gatebelysning langs kommunale veier og gater per kilometer belyst vei (kr)1 kr 14 600 18 095 12 182 10 091 14 411 14 514 15 271 16 988 12 149 11 002 14 744 14 634 18 122 19 670 20 165 23 085 19 531 20 549 21 301 24 053 21 136 19 387 21 510 45 757
Brutto investeringsutgifter til kommunale veier og gater per innbygger (kr) kr 563 1 106 1 416 1 473 749 861 1 379 1 408 1 183 988 1 648 1 558 893 913 1 068 1 222 847 870 1 032 1 209 1 106 1 486 1 978 2 064
Antall km tilrettelagt for syklende som er et kommunalt ansvar (km)5 km 0 0 0 0 283 313 304 318 106 135 141 151 5 904 5 523 5 707 5 955 6 020 5 651 5 845 6 102 176 128 130 132
Netto driftsutgifter til kommunale veier og gater per innbygger (kr) kr 1 669 1 750 2 121 2 316 1 306 1 368 1 459 1 593 1 910 2 080 2 050 2 288 946 988 1 072 1 156 819 895 1 000 1 126 1 626 1 551 1 715 1 815
Netto driftsutgifter til kommunale veier og gater per km (kr) kr 65 611 68 603 82 685 87 877 81 986 81 610 84 533 90 979 78 504 80 544 76 549 84 706 115 841 120 940 130 403 139 947 111 346 121 790 135 176 151 694 93 483 83 342 92 106 96 282
1Omfatter blant annet legging av kabler, oppsetting av master og armaturer, inkl. materiell, rehabilitering og utskifting (utskifting av eksisterende luftstrekk til jordkabler, utskifting av master og armaturer, inkl. materiell og utbedring av skader forårsaket av trafikanter), vedlikehold (løpende vedlikehold i henhold til avtale med energiverk, for eksempel utskifting av enkeltlamper, sikringer, tidsur og fotocelle), nettleie (avtale med nettleier om å føre kraft fra produsent til gatelys) og kraft (kjøp av strøm fra leverandør).
2Enkelte kommuner kan ha inkludert lengden på gang- og sykkelveier i tallene over antall kilometer kommunale veier og gater med fast dekke. I tillegg har noen kommuner andre tall for lengden av det kommunale vei- og gatenettet enn det som framgår av registerdata fra Vegdirektoratet. Dette kan føre til at prosentandelen uten fast dekke kan avvike fra andre kilder for noen kommuner, og i noen tilfeller overstige 100 prosent.
3Omfatter sykkelveier, kombinerte gang- og sykkelveier, egne sykkelfelt og tiltak i gater med fartsgrense skiltet 30 km/t eller 40 km/t som inngår i et sykkelveinett. Tosidige sykkelfelt inngår med 1*veilengden. Fortau langs kommunal vei inngår ikke.
4Andelen som kommunene bruker til vedlikehold på kommunale veier og gater ble publisert for første gang per 15. juni 2017. Tallene må brukes med varsomhet, siden ikke alle kommunene fører på relevante arter for vedlikehold. 
5Omfatter sykkelveier, kombinerte gang- og sykkelveier, egne sykkelfelt og tiltak i gater med fartsgrense skiltet 30 km/t eller 40 km/t som inngår i et sykkelveinett. Tosidige sykkelfelt inngår med 1*veilengden. Fortau langs kommunal vei inngår ikke.