4406_1429
4406_1429
kostra
2019-05-21T07:23:00.000Z
no
tjenesteområde Landbruk Fjaler, faktaark Landbruk Fjaler

KOSTRA nøkkeltall

Fjaler - 1429 (Sogn og Fjordane)

Landbruk

Publisert 15.03.2019.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Landbruk

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Fjaler Kostragruppe 02 Kostragruppe 05 Landet uten Oslo Landet Sogn og Fjordane
2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018
Netto driftsutgifter til landbruksforvaltning og landbruksbasert næringsutvikling i prosent av totale netto driftsutgifter (prosent) prosent 0,8 0,8 1,0 0,9 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,7 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,5 0,4 0,4 0,4
Brutto driftsutgifter til landbruksforvaltning korrigert for samarbeidskommuner (1000 kr) 1000 kr 1 518 1 569 1 904 1 845 94 992 99 657 102 983 104 558 35 474 36 518 36 906 41 244 685 998 710 507 726 132 778 577 685 998 710 507 726 132 778 577 40 507 43 111 44 138 45 320
Brutto driftsutgifter til landbruksforvaltning og landbruksbasert næringsutvikling per landbrukseiendom (1000 kr) 1000 kr 3,6 3,7 4,4 4,3 3,7 3,9 4,0 4,2 3,6 3,7 3,7 4,2 3,7 3,8 4,0 4,2 3,7 3,8 3,9 4,2 4,0 4,2 4,3 4,5
Landbrukseiendommer (antall) antall 426 429 429 427 25 438 25 435 25 435 25 013 9 976 9 981 9 981 9 890 185 583 184 873 183 723 183 366 185 732 185 025 183 875 183 518 10 196 10 207 10 207 10 184
Jordbruksbedrifter (antall) antall 110 108 102 101 6 250 6 117 5 979 5 841 1 853 1 818 1 754 1 696 41 813 41 034 40 239 39 565 41 840 41 060 40 269 39 595 2 978 2 934 2 876 2 836
Jordbruksareal i drift (dekar) dekar 17 694 17 263 17 702 17 459 1 333 168 1 332 198 1 340 485 1 331 826 420 860 421 265 424 157 424 456 9 829 445 9 817 037 9 833 598 9 842 544 9 837 005 9 824 526 9 840 958 9 849 909 428 021 425 637 427 277 425 810
Produktivt skogareal (dekar) dekar 119 327 127 477 127 477 127 610 12 284 577 12 247 486 12 247 486 12 155 211 4 498 898 4 430 744 4 430 744 4 438 010 70 025 141 69 608 789 69 310 451 69 762 629 70 296 092 69 861 963 69 563 625 70 020 711 2 236 116 2 268 318 2 268 318 2 277 442
Dyrka og dyrkbar jord omdisponert til andre formål enn landbruk (dekar) dekar 2,6 3,0 0,6 0,7 750,0 1 088,8 687,9 341,4 474,8 480,8 228,6 322,1 9 306,1 11 595,9 8 719,9 12 689,1 9 379,1 11 699,0 8 719,9 12 693,1 259,5 282,3 279,5 258,1
Omdisponering av dyrka jord til andre formål enn landbruk (dekar) dekar 2,6 3,0 0,6 0,7 598,8 707,5 278,1 216,7 151,3 180,1 61,2 90,6 5 283,5 6 255,6 3 893,7 3 671,6 5 289,5 6 336,7 3 893,7 3 672,6 222,9 163,2 187,6 179,8
Omdisponering av dyrkbar jord til andre formål enn landbruk (dekar) dekar 0,0 0,0 0,0 0,0 151,2 381,3 409,8 124,7 323,5 300,7 167,4 231,5 4 041,1 5 340,3 4 826,2 9 017,5 4 108,1 5 362,3 4 826,2 9 020,5 36,6 119,1 91,9 78,3
Godkjent nydyrka areal (dekar) dekar 9 11 120 21 2 999 3 693 4 048 3 785 1 613 1 022 1 336 1 933 18 139 21 565 22 702 24 619 18 139 21 575 22 702 24 619 295 507 714 587
Søknader i alt etter jord- og konsesjonslov (antall) antall 22 20 20 11 1 381 1 317 1 080 1 057 446 531 360 421 9 167 9 071 8 007 8 040 9 175 9 080 8 008 8 050 422 421 319 308

Kontakt