KOSTRA nøkkeltall

Fedje - 4633 (Vestland)

Sosialtjeneste

Oppdatert 15.03.2021.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Sosialtjeneste

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Fedje Kostragruppe 16 Landet uten Oslo Landet Vestland
2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020
Sosialhjelpsmottakere (antall) antall . . . . 10 440 464 482 341 51 117 021 118 409 118 964 116 264 110 053 136 648 138 784 139 365 135 912 130 235 . . . . 14 051
Antall sosialhjelpsmottakere 18-24 år (antall) antall . . . . : 107 113 101 48 3 26 454 25 498 24 130 22 517 21 554 28 787 27 817 26 391 24 680 24 042 . . . . 2 799
Sosialhjelpsmottakere med sosialhjelp i 6 måneder eller mer (antall)1 antall . . . . 5 101 121 138 97 9 40 815 42 789 44 391 44 617 41 622 49 291 53 378 54 993 54 713 51 746 . . . . 5 792
Sosialhjelpsmottakere med arbeidsinntekt som hovedinntekt (antall) antall . . . . : 54 52 59 32 12 11 760 12 034 12 616 13 007 12 869 13 180 13 742 14 377 14 774 14 843 . . . . 1 829
Sosialhjelpsmottakere med sosialhjelp som viktigste kilde til livsopphold (antall)2 antall . . . . 3 213 104 128 91 13 57 163 47 787 49 750 48 174 43 661 66 908 57 014 58 562 56 717 52 002 . . . . 5 309
Sosialhjelpsmottakere som bor i eid bolig (antall) antall . . . . .. 58 54 55 44 13 8 740 8 758 9 234 9 172 8 111 9 589 9 549 10 022 9 865 8 868 . . . . 998
Antall barn i familier som mottok sosialhjelp (antall) antall . . . . 18 251 301 328 223 45 55 537 60 361 61 467 58 735 54 994 66 902 72 236 73 198 69 547 65 266 . . . . 6 307
1For Oslo er 2016-tall knyttet stønadslengder ikke sammenliknbare med tilsvarende tall for årene før og etter. Dette gjelder både tall for stønadslengde direkte, og tall som har stønadslengde som en del av sitt beregningsgrunnlag (f eks ulike størrelser med gjennomsnitt pr måned og ulike størrelser knyttet til langtidsmottak). Omlegging til nytt fagsystem fra 2016 har dessuten medført at enkelte andre størrelser har fått et noe endret og riktigere nivå i forhold til forutgående år (viktigeste kilde til livsopphold, barn og boligtype). Utvikling i tallene mellom 2015 og 2016 må derfor tolkes med forbehold.»
2For 2017 er sosialhjelpsmottakere med hovedinntekt introduksjonsstøtte skilt ut fra hovedinntekt sosialhjelp. For 2015 og 2016 er disse registrert sammen.

Kontakt