KOSTRA nøkkeltall

Enebakk - 0229 (Akershus)

Samferdsel

Publisert 17.06.2019.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Samferdsel

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Enebakk Kostragruppe 07 Landet uten Oslo Landet Akershus
2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018
Andel km tilrettelagt for syklende som kommunen har ansvaret for av alle kommunale veier (prosent)3 prosent 16,7 18,3 18,3 15,4 24,6 25,1 24,6 21,0 15,9 14,7 15,0 15,5 15,7 14,6 14,9 15,4 27,6 27,4 28,1 28,4
Andel kommunale veier og gater med belysning av alle kommunale veier og gater (prosent) prosent 86,7 88,3 58,3 64,6 62,4 63,4 63,6 64,3 62,7 59,2 59,2 59,7 62,5 60,6 60,6 61,1 82,0 83,9 83,9 83,4
Utgifter til vedlikehold av kommunale veier og gater av totale nto. dr.utg. til kommunale veier og gater (prosent)4 prosent 18,7 15,2 21,3 24,0 27,6 30,9 33,3 26,3 34,2 33,9 32,4 29,5 37,4 30,4 35,6 28,5 28,5 25,1 19,3 19,8
Andel kommunale veier og gater uten fast dekke av alle kommunale veier og gater (prosent)2 prosent 56,7 53,3 30,0 41,5 30,6 30,2 29,9 29,1 30,3 30,5 29,0 28,7 29,4 29,6 28,2 27,9 16,1 15,5 15,7 15,5
Brutto driftsutgifter til samferdsel per innbygger (kr) kr 1 086 946 1 136 1 276 838 872 1 028 1 074 1 425 1 524 1 686 1 769 1 397 1 480 1 689 1 793 882 924 996 1 062
Brutto driftsutgifter til gatebelysning langs kommunale veier og gater per kilometer belyst vei (kr)1 kr 9 135 6 415 8 114 12 619 18 959 17 571 18 441 21 489 18 122 19 670 20 165 23 085 19 531 20 549 21 301 24 053 22 953 20 697 19 404 20 007
Brutto investeringsutgifter til kommunale veier og gater per innbygger (kr) kr 1 498 2 211 2 044 3 680 755 1 046 1 055 1 417 893 913 1 068 1 222 847 870 1 032 1 209 1 005 802 1 109 1 125
Antall km tilrettelagt for syklende som er et kommunalt ansvar (km)5 km 10 11 11 10 645 663 649 565 5 904 5 523 5 707 5 955 6 020 5 651 5 845 6 102 681 695 716 730
Netto driftsutgifter til kommunale veier og gater per innbygger (kr) kr 961 861 1 040 1 188 744 746 885 934 946 988 1 072 1 156 819 895 1 000 1 126 775 807 872 931
Netto driftsutgifter til kommunale veier og gater per km (kr) kr 174 117 156 800 189 717 201 446 111 145 111 885 130 819 137 823 115 841 120 940 130 403 139 947 111 346 121 790 135 176 151 694 186 396 192 213 210 082 226 540
1Omfatter blant annet legging av kabler, oppsetting av master og armaturer, inkl. materiell, rehabilitering og utskifting (utskifting av eksisterende luftstrekk til jordkabler, utskifting av master og armaturer, inkl. materiell og utbedring av skader forårsaket av trafikanter), vedlikehold (løpende vedlikehold i henhold til avtale med energiverk, for eksempel utskifting av enkeltlamper, sikringer, tidsur og fotocelle), nettleie (avtale med nettleier om å føre kraft fra produsent til gatelys) og kraft (kjøp av strøm fra leverandør).
2Enkelte kommuner kan ha inkludert lengden på gang- og sykkelveier i tallene over antall kilometer kommunale veier og gater med fast dekke. I tillegg har noen kommuner andre tall for lengden av det kommunale vei- og gatenettet enn det som framgår av registerdata fra Vegdirektoratet. Dette kan føre til at prosentandelen uten fast dekke kan avvike fra andre kilder for noen kommuner, og i noen tilfeller overstige 100 prosent.
3Omfatter sykkelveier, kombinerte gang- og sykkelveier, egne sykkelfelt og tiltak i gater med fartsgrense skiltet 30 km/t eller 40 km/t som inngår i et sykkelveinett. Tosidige sykkelfelt inngår med 1*veilengden. Fortau langs kommunal vei inngår ikke.
4Andelen som kommunene bruker til vedlikehold på kommunale veier og gater ble publisert for første gang per 15. juni 2017. Tallene må brukes med varsomhet, siden ikke alle kommunene fører på relevante arter for vedlikehold. 
5Omfatter sykkelveier, kombinerte gang- og sykkelveier, egne sykkelfelt og tiltak i gater med fartsgrense skiltet 30 km/t eller 40 km/t som inngår i et sykkelveinett. Tosidige sykkelfelt inngår med 1*veilengden. Fortau langs kommunal vei inngår ikke.