4396_0229
4396_0229
kostra
2019-11-13T08:17:00.000Z
no
tjenesteområde Bolig Enebakk, faktaark Bolig Enebakk

KOSTRA nøkkeltall

Enebakk - 0229 (Akershus)

Bolig

Publisert 17.06.2019.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Bolig

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Enebakk Kostragruppe 07 Landet uten Oslo Landet Akershus
2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018
Totalt antall kommunalt disponerte boliger (antall) antall 107 116 123 126 6 026 6 300 6 192 6 267 94 337 96 397 98 092 97 142 107 088 109 006 110 994 110 171 8 486 8 429 8 571 8 688
Kommunalt disponerte boliger per 1000 innbyggere (antall) antall 10 11 11 11 15 16 16 16 21 21 21 21 21 21 21 21 14 14 14 14
Andel kommunale boliger som er tilgjengelige for rullestolbrukere (prosent) prosent 30 30 26 33 57 57 57 56 52 52 52 53 48 48 48 48 46 48 49 50
Brutto investeringsutgifter til boligformål per innbygger i kroner (kr) kr 554 840 2 876 1 547 1 290 1 607 1 534 1 421 1 303 1 527 1 426 1 526 1 466 1 648 1 473 1 509 1 485 1 262 1 438 1 972
Lønnsutgifter per eid kommunal bolig (kr) kr 219 991 174 56 6 538 6 001 6 443 6 271 7 831 9 138 9 216 9 560 8 369 9 673 9 865 10 293 7 201 7 784 7 932 8 265
Andel nye søkere som har fått avslag på kommunal bolig (prosent) prosent 0 27 45 82 31 30 30 31 30 30 29 29 33 34 33 32 34 31 36 40
Husstander i midlertidige botilbud i mindre enn 3 måneder (antall) antall 0 1 1 2 187 135 127 113 2 903 2 638 2 449 2 661 3 710 3 477 3 323 3 473 294 300 251 292
Antall boliger godkjent av kommunen for finansiering med startlån, per 1000 innbyggere (antall) antall 1,1 : 1,2 : 1,1 0,9 1,0 1,0 1,5 1,3 1,4 1,4 1,4 1,2 1,3 1,3 0,9 0,9 0,9 0,9
Antall husstander tilkjent statlig bostøtte fra Husbanken per 1000 innbyggere (antall) antall 10,3 10,8 9,5 8,9 15,0 14,7 12,1 10,4 19,2 18,9 16,2 14,6 20,3 20,0 17,3 15,7 13,9 14,0 11,9 10,6

Kontakt