KOSTRA nøkkeltall

Eide - 1551 (Møre og Romsdal)

Sosialtjeneste

Publisert 16.03.2020.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Sosialtjeneste

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Eide Kostragruppe 01 Kostragruppe 02 Landet uten Oslo Landet Møre og Romsdal Møre og Romsdal Møre og Romsdal
2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019
Sosialhjelpsmottakere (antall) antall 54 52 56 55 68 1 695 1 821 1 823 1 654 1 223 4 817 4 878 5 098 4 872 4 764 114 839 117 021 118 409 118 964 116 032 134 007 136 648 138 784 139 365 135 680 4 904 5 203 5 314 5 437 5 287 4 904 5 203 5 314 5 437 5 287 4 904 5 203 5 314 5 437 5 287
Antall sosialhjelpsmottakere 18-24 år (antall) antall 9 9 6 8 8 369 353 353 304 229 1 090 1 054 1 032 956 886 27 011 26 454 25 498 24 130 22 465 29 373 28 787 27 817 26 391 24 621 1 149 1 227 1 187 1 143 1 036 1 149 1 227 1 187 1 143 1 036 1 149 1 227 1 187 1 143 1 036
Sosialhjelpsmottakere med sosialhjelp i 6 måneder eller mer (antall)1 antall 17 14 23 22 28 438 483 560 523 373 1 106 1 243 1 381 1 437 1 496 39 184 40 815 42 789 44 391 44 541 48 476 49 291 53 378 54 993 54 637 1 280 1 347 1 405 1 618 1 541 1 280 1 347 1 405 1 618 1 541 1 280 1 347 1 405 1 618 1 541
Sosialhjelpsmottakere med arbeidsinntekt som hovedinntekt (antall) antall 8 4 4 5 8 167 187 159 177 131 615 593 593 615 656 11 920 11 760 12 034 12 616 12 992 13 199 13 180 13 742 14 377 14 759 575 547 565 637 709 575 547 565 637 709 575 547 565 637 709
Sosialhjelpsmottakere med sosialhjelp som viktigste kilde til livsopphold (antall)2 antall 23 20 15 14 19 787 904 697 608 447 2 065 2 304 1 754 1 695 1 684 53 399 57 163 47 787 49 750 48 076 64 232 66 908 57 014 58 562 56 619 2 154 2 452 1 880 1 954 1 917 2 154 2 452 1 880 1 954 1 917 2 154 2 452 1 880 1 954 1 917
Sosialhjelpsmottakere som bor i eid bolig (antall) antall 12 8 10 7 9 218 238 207 246 134 677 650 694 625 610 9 087 8 740 8 758 9 234 9 131 10 351 9 589 9 549 10 022 9 824 528 495 512 547 560 528 495 512 547 560 528 495 512 547 560
Antall barn i familier som mottok sosialhjelp (antall) antall 6 9 10 13 15 854 977 1 075 968 644 2 020 2 341 2 712 2 703 2 630 52 470 55 537 60 361 61 467 58 573 64 499 66 902 72 236 73 198 69 385 2 011 2 157 2 516 2 690 2 575 2 011 2 157 2 516 2 690 2 575 2 011 2 157 2 516 2 690 2 575
1For Oslo er 2016-tall knyttet stønadslengder ikke sammenliknbare med tilsvarende tall for årene før og etter. Dette gjelder både tall for stønadslengde direkte, og tall som har stønadslengde som en del av sitt beregningsgrunnlag (f eks ulike størrelser med gjennomsnitt pr måned og ulike størrelser knyttet til langtidsmottak). Omlegging til nytt fagsystem fra 2016 har dessuten medført at enkelte andre størrelser har fått et noe endret og riktigere nivå i forhold til forutgående år (viktigeste kilde til livsopphold, barn og boligtype). Utvikling i tallene mellom 2015 og 2016 må derfor tolkes med forbehold.»
2For 2017 er sosialhjelpsmottakere med hovedinntekt introduksjonsstøtte skilt ut fra hovedinntekt sosialhjelp. For 2015 og 2016 er disse registrert sammen.

Kontakt