KOSTRA nøkkeltall

Eide - 1551 (Møre og Romsdal)

Samferdsel

Publisert 16.03.2020.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Samferdsel

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Eide Kostragruppe 01 Kostragruppe 02 Landet uten Oslo Landet Møre og Romsdal Møre og Romsdal Møre og Romsdal
2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019
Andel km tilrettelagt for syklende som kommunen har ansvaret for av alle kommunale veier (prosent)3 prosent 8,3 8,3 56,3 56,3 56,3 11,1 11,1 13,0 13,1 16,0 9,0 9,5 9,0 9,4 9,6 15,9 14,7 15,0 14,4 15,5 15,7 14,6 14,9 14,4 15,4 16,4 15,2 19,2 16,8 17,0 16,4 15,2 19,2 16,8 17,0 16,4 15,2 19,2 16,8 17,0
Andel kommunale veier og gater med belysning av alle kommunale veier og gater (prosent) prosent 33,3 60,4 60,4 62,5 62,5 41,4 43,8 38,3 42,8 52,1 35,2 33,6 34,2 34,5 34,8 62,7 59,2 59,2 59,6 62,6 62,5 60,6 60,6 61,0 64,0 62,3 64,0 63,3 62,1 63,6 62,3 64,0 63,3 62,1 63,6 62,3 64,0 63,3 62,1 63,6
Utgifter til vedlikehold av kommunale veier og gater av totale nto. dr.utg. til kommunale veier og gater (prosent)4 prosent 25,6 15,6 20,8 21,7 9,9 31,6 35,0 37,3 33,9 26,7 42,0 41,3 39,3 38,5 40,8 34,2 33,9 32,4 29,4 28,4 37,4 30,4 35,6 28,5 28,8 36,9 38,3 36,3 31,0 28,6 36,9 38,3 36,3 31,0 28,6 36,9 38,3 36,3 31,0 28,6
Andel kommunale veier og gater uten fast dekke av alle kommunale veier og gater (prosent)2 prosent 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 38,0 37,3 39,7 36,2 33,6 48,1 48,0 46,7 47,1 45,0 30,3 30,5 29,0 28,7 27,3 29,4 29,6 28,2 27,8 26,4 22,0 23,5 22,4 20,6 20,2 22,0 23,5 22,4 20,6 20,2 22,0 23,5 22,4 20,6 20,2
Brutto driftsutgifter til samferdsel per innbygger (kr) kr 1 019 1 167 1 100 994 1 308 1 175 1 198 1 297 1 361 1 487 1 402 1 487 1 584 1 716 1 980 1 425 1 524 1 686 1 773 1 765 1 397 1 480 1 689 1 797 1 764 1 411 1 567 1 631 1 520 1 642 1 411 1 567 1 631 1 520 1 642 1 411 1 567 1 631 1 520 1 642
Brutto driftsutgifter til gatebelysning langs kommunale veier og gater per kilometer belyst vei (kr)1 kr 33 563 3 897 13 621 19 167 18 333 13 570 11 168 13 709 14 010 16 247 14 411 14 514 15 271 16 988 16 355 18 122 19 670 20 165 22 007 21 566 19 531 20 549 21 301 23 031 21 765 15 038 16 195 16 877 15 985 14 612 15 038 16 195 16 877 15 985 14 612 15 038 16 195 16 877 15 985 14 612
Brutto investeringsutgifter til kommunale veier og gater per innbygger (kr) kr 676 127 1 750 775 310 884 912 986 1 008 708 749 861 1 379 1 408 1 632 893 913 1 068 1 221 1 335 847 870 1 032 1 208 1 501 775 897 1 192 1 731 1 528 775 897 1 192 1 731 1 528 775 897 1 192 1 731 1 528
Antall km tilrettelagt for syklende som er et kommunalt ansvar (km)5 km 4 4 27 27 27 99 100 127 120 114 283 313 304 318 300 5 904 5 523 5 707 5 545 5 584 6 020 5 651 5 845 5 692 5 738 458 451 571 502 501 458 451 571 502 501 458 451 571 502 501
Netto driftsutgifter til kommunale veier og gater per innbygger (kr) kr 928 1 075 1 003 891 1 205 1 004 989 1 105 1 180 1 253 1 306 1 368 1 459 1 593 1 807 946 988 1 072 1 160 1 212 819 895 1 000 1 129 1 111 1 036 1 142 1 161 1 228 1 361 1 036 1 142 1 161 1 228 1 361 1 036 1 142 1 161 1 228 1 361
Netto driftsutgifter til kommunale veier og gater per km (kr) kr 67 021 77 333 71 854 63 729 86 250 80 687 79 535 81 682 83 358 89 188 81 986 81 610 84 533 90 979 114 334 115 841 120 940 130 403 140 444 156 892 111 346 121 790 135 176 152 176 159 972 98 358 102 767 104 360 110 060 122 854 98 358 102 767 104 360 110 060 122 854 98 358 102 767 104 360 110 060 122 854
1Omfatter blant annet legging av kabler, oppsetting av master og armaturer, inkl. materiell, rehabilitering og utskifting (utskifting av eksisterende luftstrekk til jordkabler, utskifting av master og armaturer, inkl. materiell og utbedring av skader forårsaket av trafikanter), vedlikehold (løpende vedlikehold i henhold til avtale med energiverk, for eksempel utskifting av enkeltlamper, sikringer, tidsur og fotocelle), nettleie (avtale med nettleier om å føre kraft fra produsent til gatelys) og kraft (kjøp av strøm fra leverandør).
2Enkelte kommuner kan ha inkludert lengden på gang- og sykkelveier i tallene over antall kilometer kommunale veier og gater med fast dekke. I tillegg har noen kommuner andre tall for lengden av det kommunale vei- og gatenettet enn det som framgår av registerdata fra Vegdirektoratet. Dette kan føre til at prosentandelen uten fast dekke kan avvike fra andre kilder for noen kommuner, og i noen tilfeller overstige 100 prosent.
3Omfatter sykkelveier, kombinerte gang- og sykkelveier, egne sykkelfelt og tiltak i gater med fartsgrense skiltet 30 km/t eller 40 km/t som inngår i et sykkelveinett. Tosidige sykkelfelt inngår med 1*veilengden. Fortau langs kommunal vei inngår ikke.
4Andelen som kommunene bruker til vedlikehold på kommunale veier og gater ble publisert for første gang per 15. juni 2017. Tallene må brukes med varsomhet, siden ikke alle kommunene fører på relevante arter for vedlikehold. 
5Omfatter sykkelveier, kombinerte gang- og sykkelveier, egne sykkelfelt og tiltak i gater med fartsgrense skiltet 30 km/t eller 40 km/t som inngår i et sykkelveinett. Tosidige sykkelfelt inngår med 1*veilengden. Fortau langs kommunal vei inngår ikke.