4408_0602
4408_0602
kostra
2019-04-24T20:38:00.000Z
no
tjenesteområde Samferdsel Drammen, faktaark Samferdsel Drammen

KOSTRA nøkkeltall

Drammen - 0602 (Buskerud)

Samferdsel

Publisert 15.03.2019.

Her finner du rettelogg for samferdsel.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Samferdsel

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Drammen Kostragruppe 13 Landet uten Oslo Landet Buskerud
2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018
Andel km tilrettelagt for syklende som kommunen har ansvaret for av alle kommunale veier (prosent)3 prosent 32,6 35,4 37,9 37,9 20,7 20,3 20,7 22,7 15,9 14,7 14,7 15,7 15,7 14,6 14,7 15,6 24,3 23,9 24,0 25,8
Andel kommunale veier og gater med belysning av alle kommunale veier og gater (prosent) prosent 100,0 100,0 100,0 100,0 82,0 83,2 82,5 82,2 62,7 59,2 59,1 61,1 62,5 60,6 60,6 62,5 69,3 69,4 68,5 69,6
Utgifter til vedlikehold av kommunale veier og gater av totale nto. dr.utg. til kommunale veier og gater (prosent)4 prosent 0,9 13,9 12,3 19,7 31,8 31,3 28,1 27,2 34,2 33,9 32,4 29,9 37,4 30,4 35,6 28,9 16,6 20,1 14,5 15,8
Andel kommunale veier og gater uten fast dekke av alle kommunale veier og gater (prosent)2 prosent 0,0 0,0 0,0 0,0 10,8 10,4 10,4 11,4 30,3 30,5 29,1 28,2 29,4 29,6 28,2 27,4 16,8 18,5 18,7 23,9
Brutto driftsutgifter til samferdsel per innbygger (kr) kr 1 322 2 023 2 308 2 794 1 287 1 400 1 585 1 590 1 425 1 524 1 686 1 743 1 397 1 480 1 689 1 770 1 315 1 456 1 680 1 776
Brutto driftsutgifter til gatebelysning langs kommunale veier og gater per kilometer belyst vei (kr)1 kr 11 888 20 713 25 683 29 446 20 637 21 056 21 930 23 030 18 122 19 670 20 273 23 161 19 531 20 549 21 405 24 136 15 219 15 378 15 956 19 982
Brutto investeringsutgifter til kommunale veier og gater per innbygger (kr) kr 948 934 932 1 196 894 866 903 1 024 893 913 1 068 1 217 847 870 1 032 1 205 995 1 244 1 108 1 365
Antall km tilrettelagt for syklende som er et kommunalt ansvar (km)5 km 73 79 85 85 2 121 2 087 2 151 2 377 5 904 5 523 5 601 5 830 6 020 5 651 5 739 5 977 429 421 427 445
Netto driftsutgifter til kommunale veier og gater per innbygger (kr) kr 611 1 360 1 376 1 614 772 842 922 1 020 946 988 1 072 1 153 819 895 1 000 1 123 857 1 036 1 044 1 223
Netto driftsutgifter til kommunale veier og gater per km (kr) kr 185 071 416 951 422 174 496 554 144 801 159 029 175 021 194 779 115 841 120 940 130 403 144 641 111 346 121 790 135 176 156 657 135 039 164 223 165 405 200 556
1Omfatter blant annet legging av kabler, oppsetting av master og armaturer, inkl. materiell, rehabilitering og utskifting (utskifting av eksisterende luftstrekk til jordkabler, utskifting av master og armaturer, inkl. materiell og utbedring av skader forårsaket av trafikanter), vedlikehold (løpende vedlikehold i henhold til avtale med energiverk, for eksempel utskifting av enkeltlamper, sikringer, tidsur og fotocelle), nettleie (avtale med nettleier om å føre kraft fra produsent til gatelys) og kraft (kjøp av strøm fra leverandør).
2Enkelte kommuner kan ha inkludert lengden på gang- og sykkelveier i tallene over antall kilometer kommunale veier og gater med fast dekke. I tillegg har noen kommuner andre tall for lengden av det kommunale vei- og gatenettet enn det som framgår av registerdata fra Vegdirektoratet. Dette kan føre til at prosentandelen uten fast dekke kan avvike fra andre kilder for noen kommuner, og i noen tilfeller overstige 100 prosent.
3Omfatter sykkelveier, kombinerte gang- og sykkelveier, egne sykkelfelt og tiltak i gater med fartsgrense skiltet 30 km/t eller 40 km/t som inngår i et sykkelveinett. Tosidige sykkelfelt inngår med 1*veilengden. Fortau langs kommunal vei inngår ikke.
4Andelen som kommunene bruker til vedlikehold på kommunale veier og gater ble publisert for første gang per 15. juni 2017. Tallene må brukes med varsomhet, siden ikke alle kommunene fører på relevante arter for vedlikehold. 
5Omfatter sykkelveier, kombinerte gang- og sykkelveier, egne sykkelfelt og tiltak i gater med fartsgrense skiltet 30 km/t eller 40 km/t som inngår i et sykkelveinett. Tosidige sykkelfelt inngår med 1*veilengden. Fortau langs kommunal vei inngår ikke.