4475_2025
4475_2025
kostra
2019-09-16T01:05:00.000Z
no
tjenesteområde Psykisk helse og rus Deatnu - Tana, faktaark Psykisk helse og rus Deatnu - Tana

KOSTRA nøkkeltall

Deatnu - Tana - 2025 (Finnmark Finnmárku)

Psykisk helse og rus

Publisert 17.06.2019.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Psykisk helse og rus

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Deatnu Tana Kostragruppe 03 Kostragruppe 06 Landet uten Oslo Landet Finnmark Finnmárk
2018 2018 2018 2018 2018 2018
Brutto driftsutg. til tilbud til personer med rusproblemer pr. innb. 18-66 år (kr) kr 683,3 363,6 337,0 582,6 789,4 460,8
Netto driftsutg. til tilbud til personer med rusproblemer pr. innb. 18-66 år (kr) kr 672,5 240,4 136,9 470,7 639,9 379,6
Andel netto driftsutgifter til tilbud til personer med rusproblemer (prosent) prosent 11,4 6,5 3,2 12,4 15,3 8,3
Årsverk av psykiatriske sykepleiere per 10 000 innbyggere (helse- og omsorg) (antall) antall 11,4 6,2 8,2 4,9 4,5 5,0
Årsverk av personer med videreutdanning i psykisk helsearbeid per 10 000 innbyggere (helse og sosial) (antall) antall 13,4 9,8 13,8 9,1 8,6 9,3
Årsverk av personer med videreutdanning i rusarbeid per 10 000 innbyggere (helse og sosial) (antall) antall 3,4 3,1 5,1 3,0 2,9 2,0
Andel nyinnflyttede med psykiske problemer (prosent) prosent : 11 5 10 10 10
Andel nyinnflyttede rusmiddelmisbrukere (prosent) prosent : 3 2 6 6 8
Andel nyinnflyttede rusmiddelmisbrukere med psykiske lidelser (prosent) prosent : 5 6 : 6 8
Andel med psykiske lidelser på venteliste (prosent) prosent : .. : .. .. ..
Andel rusmiddelmisbrukere på venteliste (prosent) prosent : : : .. .. :
Andel rusmidelmisbrukere med psykiske lidelser på venteliste (prosent) prosent : : : .. .. :
Antall vedtak om kjøp av tiltak til rusmiddelmisbrukere av aktører utenfor komm per 10 000 innbyggere 18-66 år (antall) antall 5,4 2,4 0,9 2,2 2,3 0,8
Antall vedtak om kjøp av tiltak til rusmiddelmisbrukere av aktører utenfor komm per 10 000 innbyggere (antall) antall 3,4 1,5 0,5 1,4 1,5 0,5
Antall vedtak om midlertidige tiltak til rusmiddelmisbrukere per 10 000 innbyggere 18-66 år (antall) antall 10,9 4,2 4,1 2,4 2,7 7,4
Antall vedtak om midlertidige tiltak til rusmiddelmisbrukere per 10 000 innbyggere (antall) antall 6,9 2,6 2,4 1,5 1,7 4,7

Kontakt