4403_2025
4403_2025
kostra
2019-10-17T10:55:00.000Z
no
tjenesteområde Kirke Deatnu - Tana, faktaark Kirke Deatnu - Tana

KOSTRA nøkkeltall

Deatnu - Tana - 2025 (Finnmark Finnmárku)

Kirke

Publisert 17.06.2019.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Kirke

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Deatnu Tana Kostragruppe 03 Kostragruppe 06 Landet uten Oslo Landet Finnmark Finnmárk
2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018
Netto driftsutgifter, kirke, i prosent av totale netto driftsutgifter. (prosent)5 prosent 1,7 1,7 1,6 1,7 1,5 1,4 1,4 1,5 1,7 1,7 1,6 1,6 1,2 1,2 1,2 1,2 1,1 1,1 1,1 1,1 1,2 1,1 1,2 1,2
Netto driftsutgifter til funksjon 390,393 i prosent av samlede netto driftsutgifter (prosent)7 prosent 1,7 1,7 1,6 1,6 1,4 1,4 1,3 1,4 1,7 1,6 1,6 1,5 1,1 1,1 1,1 1,1 1,0 1,0 1,0 1,0 1,1 1,1 1,1 1,1
Medlem og tilhørige i Dnk i prosent av antall innbyggere (prosent)2 prosent 82,3 82,0 81,5 81,7 82,8 81,6 81,2 80,8 82,9 81,9 81,4 81,2 75,7 74,4 73,6 72,9 72,7 71,3 70,5 69,8 79,6 78,3 77,7 77,2
Døpte i prosent av antall fødte (prosent)3 prosent 96,6 85,2 81,0 50,0 87,4 69,6 70,9 73,3 95,0 67,0 68,1 61,6 64,2 60,6 58,9 56,9 57,8 55,3 53,6 51,9 75,1 64,2 65,9 62,7
Konfirmerte i prosent av 15-åringer (prosent)4 prosent 87,5 94,3 79,4 77,8 81,8 77,8 78,0 76,7 83,2 78,5 73,0 70,7 64,6 63,0 61,2 59,5 61,5 60,0 57,9 56,3 68,8 64,8 58,5 65,6
Kirkelige gravferder i prosent av antall døde (prosent) prosent 100,0 102,7 102,9 91,7 100,2 96,6 98,3 97,5 103,5 102,5 100,0 97,0 92,3 90,8 90,2 89,2 90,4 88,8 88,2 87,4 102,0 99,1 94,1 99,5
Medlemmer i tros- og livssynssamfunn utenfor Den norske kirke i prosent av antall innbyggere (prosent)6 prosent 4,7 4,9 3,6 4,8 4,8 5,9 5,8 6,2 4,4 5,3 5,0 5,5 9,3 10,3 10,3 10,9 10,7 11,8 11,7 12,3 6,3 7,2 6,4 6,8
Brutto driftsutgifter til funksjon 390, 393 pr.innbygger i kroner (kr) kr 1 204 1 222 1 235 1 299 929 944 1 005 1 069 1 347 1 380 1 393 1 415 604 615 633 654 583 591 607 628 742 752 846 858
Lønnsutgifter til funksjon 390, 393 pr. innbygger (kr)1 kr 0 0 0 0 16 9 7 6 20 25 21 29 18 19 18 19 35 35 36 38 7 7 8 8
1Indikatoren er noe snevrere definert enn i de finansielle nøkkeltallene.
2I KOSTRA får vi ikke med medlemmer i Dnk som står oppført med uoppgitt bosted (bosatt i Norge) Medlemsprosenten nasjonalt kan derfor være noe høyere enn den som kommer fram i KOSTRA. Noen kommuner er "prikket" fordi medlemmene er gitt etter soknetilhørighet, ikke etter bokommune.
3Dåpstall fra og med 2016, viser totalt antall døpte i soknet og kan ikke sammenlignes med tidligere indikator. For 2015 tall er tidligere "dåpshandlinger i soknet" benyttet.
4Indikatoren er endret i 2003. Endret tittel i 2006.
5Funksjon 392, Andre religiøse formål inngår i utgiftsområdet fra og med 2003. Dette kan medføre avvik i tidsserien for dette utgiftsområdet.
6Indikatoren ny for 2013-tallene. Medlemmstallene er per 1.1 i statistikkåret. Befolkningstallene er per 31.12 i statistikkåret. Indikatoren er derfor beheftet med en liten feilkilde. Uoppgitt og medlemmer i utlandet er ikke medregnet.
7Indikatoren er noe snevrere definert enn i de finansielle nøkkeltallene. Fra og med regnskapsåret 2014 føres MVA-kompensasjon for investeringer i investeringsregnskapet og ikke i driftsregnskapet, slik det ble i perioden 2004-2013.

Kontakt