4408_0941
4408_0941
kostra
2019-08-21T22:56:00.000Z
no
tjenesteområde Samferdsel Bykle, faktaark Samferdsel Bykle

KOSTRA nøkkeltall

Bykle - 0941 (Aust-Agder)

Samferdsel

Publisert 17.06.2019.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Samferdsel

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Bykle Kostragruppe 16 Landet uten Oslo Landet Aust-Agder
2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018
Andel km tilrettelagt for syklende som kommunen har ansvaret for av alle kommunale veier (prosent)3 prosent 45,5 45,5 47,7 45,5 17,3 16,7 16,9 17,2 15,9 14,7 15,0 15,5 15,7 14,6 14,9 15,4 13,3 13,9 14,0 14,8
Andel kommunale veier og gater med belysning av alle kommunale veier og gater (prosent) prosent 45,5 45,5 47,7 45,5 44,9 44,6 45,8 45,5 62,7 59,2 59,2 59,7 62,5 60,6 60,6 61,1 63,2 58,6 59,9 60,0
Utgifter til vedlikehold av kommunale veier og gater av totale nto. dr.utg. til kommunale veier og gater (prosent)4 prosent 16,9 17,2 13,8 14,2 39,1 26,4 33,6 33,6 34,2 33,9 32,4 29,5 37,4 30,4 35,6 28,5 38,1 35,9 41,6 40,4
Andel kommunale veier og gater uten fast dekke av alle kommunale veier og gater (prosent)2 prosent 43,2 43,2 43,2 43,2 26,0 28,0 28,4 27,5 30,3 30,5 29,0 28,7 29,4 29,6 28,2 27,9 34,1 32,0 31,5 31,1
Brutto driftsutgifter til samferdsel per innbygger (kr) kr 8 741 11 779 10 448 13 155 5 174 5 691 5 261 6 285 1 425 1 524 1 686 1 769 1 397 1 480 1 689 1 793 1 342 1 497 1 478 1 799
Brutto driftsutgifter til gatebelysning langs kommunale veier og gater per kilometer belyst vei (kr)1 kr 15 950 32 050 13 857 123 100 17 801 17 820 15 397 27 714 18 122 19 670 20 165 23 085 19 531 20 549 21 301 24 053 15 352 17 443 16 562 23 099
Brutto investeringsutgifter til kommunale veier og gater per innbygger (kr) kr 1 529 1 397 8 601 4 094 2 144 2 126 3 674 3 143 893 913 1 068 1 222 847 870 1 032 1 209 1 387 868 767 813
Antall km tilrettelagt for syklende som er et kommunalt ansvar (km)5 km 20 20 21 20 85 87 88 90 5 904 5 523 5 707 5 955 6 020 5 651 5 845 6 102 138 144 146 155
Netto driftsutgifter til kommunale veier og gater per innbygger (kr) kr 8 428 11 384 10 066 12 579 4 155 4 389 4 134 4 763 946 988 1 072 1 156 819 895 1 000 1 126 931 1 057 1 001 1 295
Netto driftsutgifter til kommunale veier og gater per km (kr) kr 181 000 246 318 219 159 272 455 149 449 148 780 140 268 159 285 115 841 120 940 130 403 139 947 111 346 121 790 135 176 151 694 103 802 118 709 112 481 145 206
1Omfatter blant annet legging av kabler, oppsetting av master og armaturer, inkl. materiell, rehabilitering og utskifting (utskifting av eksisterende luftstrekk til jordkabler, utskifting av master og armaturer, inkl. materiell og utbedring av skader forårsaket av trafikanter), vedlikehold (løpende vedlikehold i henhold til avtale med energiverk, for eksempel utskifting av enkeltlamper, sikringer, tidsur og fotocelle), nettleie (avtale med nettleier om å føre kraft fra produsent til gatelys) og kraft (kjøp av strøm fra leverandør).
2Enkelte kommuner kan ha inkludert lengden på gang- og sykkelveier i tallene over antall kilometer kommunale veier og gater med fast dekke. I tillegg har noen kommuner andre tall for lengden av det kommunale vei- og gatenettet enn det som framgår av registerdata fra Vegdirektoratet. Dette kan føre til at prosentandelen uten fast dekke kan avvike fra andre kilder for noen kommuner, og i noen tilfeller overstige 100 prosent.
3Omfatter sykkelveier, kombinerte gang- og sykkelveier, egne sykkelfelt og tiltak i gater med fartsgrense skiltet 30 km/t eller 40 km/t som inngår i et sykkelveinett. Tosidige sykkelfelt inngår med 1*veilengden. Fortau langs kommunal vei inngår ikke.
4Andelen som kommunene bruker til vedlikehold på kommunale veier og gater ble publisert for første gang per 15. juni 2017. Tallene må brukes med varsomhet, siden ikke alle kommunene fører på relevante arter for vedlikehold. 
5Omfatter sykkelveier, kombinerte gang- og sykkelveier, egne sykkelfelt og tiltak i gater med fartsgrense skiltet 30 km/t eller 40 km/t som inngår i et sykkelveinett. Tosidige sykkelfelt inngår med 1*veilengden. Fortau langs kommunal vei inngår ikke.