4407_0941
4407_0941
kostra
2019-05-26T23:53:00.000Z
no
tjenesteområde Plan, byggesak og miljø Bykle, faktaark Plan, byggesak og miljø Bykle

KOSTRA nøkkeltall

Bykle - 0941 (Aust-Agder)

Plan, byggesak og miljø

Publisert 15.03.2019.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Plan, byggesak og miljø

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Bykle Kostragruppe 16 Landet uten Oslo Landet Aust-Agder
2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018
Reguleringsplaner vedtatt i alt (antall) antall 3 10 7 9 50 76 56 74 3 740 3 482 3 364 3 052 3 848 3 600 3 462 3 126 120 156 106 118
Andel av reguleringsplanene som ble møtt med innsigelser (prosent) prosent 11 43 50 .. 49 38 46 35 45 48 43 46 45 48 43 46 31 26 62 17
Byggesøknader i alt behandlet (antall) antall 273 113 116 139 2 830 1 742 1 824 1 314 176 652 161 732 157 340 139 010 187 490 173 182 169 910 150 796 7 346 4 950 5 632 5 340
Behandlede byggesøknader med 3 ukers frist (antall) antall .. 50 .. 139 0 1 120 0 564 0 87 674 0 61 852 0 93 284 0 67 936 0 1 614 0 3 728
Gjennomsnittlig saksbehandlingstid for byggesaker med 3 ukers frist (dager) dager .. 15 11 .. .. 14 13 15 .. 16 16 20 .. 16 16 20 .. 14 17 15
Gjennomsnittlig saksbehandlingstid for byggesaker med 12 ukers frist (dager) dager .. 17 40 25 .. 51 25 35 .. 36 32 34 .. 36 33 34 .. 28 30 34
Andel av innvilgete byggesøknader som skjer gjennom vedtak om dispensasjon fra plan (prosent) prosent 11 4 34 9 20 13 13 10 19 22 18 20 19 22 18 20 34 41 26 31
Tilsyn i ikke omsøkte byggesaker for byggevirksomhet som skulle vært omsøkt (antall) antall .. .. .. .. 0 0 4 6 0 3 188 3 570 3 868 0 3 930 3 570 4 618 0 4 64 24
Søknader om nye bygninger i strandsonen som ble innvilget (antall) antall .. .. .. 1 42 54 72 24 6 370 6 306 7 229 6 148 6 382 6 312 7 235 6 148 254 170 392 158
Andel av søknader om nye bygninger i LNF-/LNFR-områder som ble innvilget (prosent) prosent .. .. .. 100 .. 92 94 100 .. 95 96 96 .. 95 96 96 .. 98 88 97
Andel av søknader om tiltak i freda eller verneverdige områder / bygninger som ble invilget (prosent) prosent .. .. .. .. .. 50 40 .. .. 49 49 49 .. 49 49 49 .. 50 48 48
Selvkostgrad i byggesaker (prosent) prosent .. .. .. .. 99 70 82 46 84 86 86 81 84 86 86 81 86 87 101 96
Netto endring i antall boliger (antall) antall 7 13 .. .. -74 258 0 0 119 516 47 290 0 0 124 816 47 860 0 0 1 424 1 590 0 0

Kontakt