KOSTRA nøkkeltall

Bykle - 0941 (Aust-Agder)

Landbruk

Publisert 16.03.2020.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Landbruk

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Bykle Kostragruppe 16 Landet uten Oslo Landet Aust-Agder Aust-Agder Aust-Agder
2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019
Netto driftsutgifter til landbruksforvaltning og landbruksbasert næringsutvikling i prosent av totale netto driftsutgifter (prosent) prosent 1,2 0,8 0,8 1,2 1,0 0,7 0,7 0,7 0,7 0,8 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2
Brutto driftsutgifter til landbruksforvaltning korrigert for samarbeidskommuner (1000 kr) 1000 kr 1 341 976 1 063 1 770 1 272 14 419 14 542 16 030 16 175 16 581 685 998 710 507 726 132 784 105 830 758 685 998 710 507 726 132 784 105 830 758 12 520 13 763 13 903 15 721 17 009 12 520 13 763 13 903 15 721 17 009 12 520 13 763 13 903 15 721 17 009
Brutto driftsutgifter til landbruksforvaltning og landbruksbasert næringsutvikling per landbrukseiendom (1000 kr) 1000 kr 13,0 9,6 10,4 17,4 12,5 6,2 6,3 6,9 7,0 .. 3,7 3,8 4,0 4,3 .. 3,7 3,8 3,9 4,3 .. 2,2 2,5 2,5 2,8 .. 2,2 2,5 2,5 2,8 .. 2,2 2,5 2,5 2,8 ..
Landbrukseiendommer (antall) antall 103 102 102 102 102 2 336 2 322 2 322 2 303 .. 185 583 184 873 183 723 183 366 .. 185 732 185 025 183 875 183 518 .. 5 662 5 604 5 604 5 586 .. 5 662 5 604 5 604 5 586 .. 5 662 5 604 5 604 5 586 ..
Jordbruksbedrifter (antall) antall 14 14 14 14 12 517 500 493 485 .. 41 813 41 034 40 239 39 565 .. 41 840 41 060 40 269 39 595 .. 695 688 696 692 .. 695 688 696 692 .. 695 688 696 692 ..
Jordbruksareal i drift (dekar) dekar 1 765 1 762 1 826 1 636 1 754 91 012 91 782 91 904 90 548 .. 9 829 445 9 817 037 9 833 598 9 842 544 .. 9 837 005 9 824 526 9 840 958 9 849 909 .. 112 222 110 373 112 350 112 611 .. 112 222 110 373 112 350 112 611 .. 112 222 110 373 112 350 112 611 ..
Produktivt skogareal (dekar) dekar 60 524 60 756 60 756 61 053 60 965 659 139 658 705 658 705 655 130 .. 70 025 141 69 608 789 69 310 451 69 762 629 .. 70 296 092 69 861 963 69 563 625 70 020 711 .. 3 561 698 3 554 881 3 554 881 3 552 881 .. 3 561 698 3 554 881 3 554 881 3 552 881 .. 3 561 698 3 554 881 3 554 881 3 552 881 ..
Dyrka og dyrkbar jord omdisponert til andre formål enn landbruk (dekar) dekar 0,0 2,0 0,0 0,0 0,0 30,1 24,3 1,2 38,4 124,5 9 306,1 11 595,9 8 719,9 12 569,6 9 170,8 9 379,1 11 699,0 8 719,9 12 573,6 9 172,8 71,1 82,1 35,1 59,1 116,7 71,1 82,1 35,1 59,1 116,7 71,1 82,1 35,1 59,1 116,7
Omdisponering av dyrka jord til andre formål enn landbruk (dekar) dekar 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 21,1 16,0 1,2 3,1 15,0 5 283,5 6 255,6 3 893,7 3 560,2 4 599,1 5 289,5 6 336,7 3 893,7 3 561,2 4 600,1 49,4 25,8 26,6 17,4 95,4 49,4 25,8 26,6 17,4 95,4 49,4 25,8 26,6 17,4 95,4
Omdisponering av dyrkbar jord til andre formål enn landbruk (dekar) dekar 0,0 2,0 0,0 0,0 0,0 9,0 8,3 0,0 35,3 109,5 4 041,1 5 340,3 4 826,2 9 009,4 4 571,7 4 108,1 5 362,3 4 826,2 9 012,4 4 572,7 21,7 56,3 8,5 41,7 21,3 21,7 56,3 8,5 41,7 21,3 21,7 56,3 8,5 41,7 21,3
Godkjent nydyrka areal (dekar) dekar 0 0 0 33 11 71 228 148 185 159 18 139 21 565 22 702 24 855 27 493 18 139 21 575 22 702 24 855 27 493 410 1 030 728 805 736 410 1 030 728 805 736 410 1 030 728 805 736
Søknader i alt etter jord- og konsesjonslov (antall) antall 2 2 1 4 6 73 153 193 69 64 9 167 9 071 8 007 8 172 7 954 9 175 9 080 8 008 8 182 7 959 301 272 272 272 260 301 272 272 272 260 301 272 272 272 260

Kontakt