4398_0941
4398_0941
kostra
2019-05-26T23:55:00.000Z
no
tjenesteområde Eiendomsforvaltning Bykle, faktaark Eiendomsforvaltning Bykle

KOSTRA nøkkeltall

Bykle - 0941 (Aust-Agder)

Eiendomsforvaltning

Publisert 15.03.2019.

En tabell med tall  for fylkeskommunal eiendomsforvaltning har blitt oppdatert etter publisering. Se rettelogg her. 

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Eiendomsforvaltning

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Bykle Kostragruppe 16 Landet uten Oslo Landet Aust-Agder
2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018
Netto driftsutgifter til eiendomsforvaltning i prosent av samlede driftsutgifter (prosent) prosent 20,9 19,1 18,9 18,5 11,3 11,6 10,9 11,7 8,7 8,9 8,9 9,0 8,7 8,8 8,9 9,0 8,4 8,2 8,7 9,2
Netto driftsutgifter til forvaltning av eiendom per innbygger (kr) kr 174 394 391 1 000 270 398 424 585 242 258 271 295 246 259 279 303 235 196 294 266
Areal på formålsbygg per innbygger (m2) m2 19,20 20,01 19,64 19,75 10,90 10,56 10,19 9,56 5,08 5,12 5,17 5,13 4,89 4,94 4,95 4,95 7,00 6,98 7,07 5,10
Utgifter til vedlikehold per kvadratmeter (kr) kr 102 119 87 78 150 158 156 146 86 94 100 100 93 101 109 110 64 69 81 96
Utgifter til driftsaktiviteter per kvadratmeter (kr) kr 856 750 826 853 502 547 567 669 482 515 517 562 481 525 540 580 360 374 356 591
Herav utgifter til renhold (kr) kr 168 143 129 143 82 126 138 192 144 152 157 161 143 150 156 159 89 100 96 159
Herav energikostnader per kvadratameter (kr)1 kr 148 148 152 184 121 139 147 172 102 109 111 126 101 109 113 127 75 72 80 139
1Før 2017 har dette tallet blitt beregnet ut i fra samlet areal av de utvalgte (fylkes)kommunale formålsbyggene kommunen eier og leier. Her ser vi kun utgiftene opp mot arealet kommunen eier.

Kontakt