4396_0941
4396_0941
kostra
2019-05-24T15:38:00.000Z
no
tjenesteområde Bolig Bykle, faktaark Bolig Bykle

KOSTRA nøkkeltall

Bykle - 0941 (Aust-Agder)

Bolig

Publisert 15.03.2019.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Bolig

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Bykle Kostragruppe 16 Landet uten Oslo Landet Aust-Agder
2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018
Totalt antall kommunalt disponerte boliger (antall) antall 60 60 69 66 603 615 588 511 94 337 96 397 98 092 96 649 107 088 109 006 110 994 109 678 2 072 2 184 2 381 2 353
Kommunalt disponerte boliger per 1000 innbyggere (antall) antall 63 63 72 69 34 35 33 29 21 21 21 21 21 21 21 21 18 19 20 20
Andel kommunale boliger som er tilgjengelige for rullestolbrukere (prosent) prosent 13 13 17 18 51 43 46 46 52 52 52 53 48 48 48 48 62 56 57 55
Brutto investeringsutgifter til boligformål per innbygger i kroner (kr) kr 5 811 8 712 4 809 -86 3 715 2 492 3 045 3 390 1 303 1 527 1 426 1 505 1 466 1 648 1 473 1 490 1 314 1 737 971 705
Lønnsutgifter per eid kommunal bolig (kr) kr 27 736 27 945 27 698 22 767 14 544 13 108 15 095 19 052 7 831 9 138 9 216 9 620 8 369 9 673 9 865 10 347 8 431 6 926 7 658 10 361
Andel nye søkere som har fått avslag på kommunal bolig (prosent) prosent 0 33 0 0 30 34 34 28 30 30 29 30 33 34 33 33 29 21 17 14
Husstander i midlertidige botilbud i mindre enn 3 måneder (antall) antall 0 0 0 0 3 2 1 3 2 903 2 638 2 449 2 737 3 710 3 477 3 323 3 549 46 56 67 48
Antall boliger godkjent av kommunen for finansiering med startlån, per 1000 innbyggere (antall) antall : : : : 1,5 1,3 0,8 1,3 1,5 1,3 1,4 1,4 1,4 1,2 1,3 1,3 2,4 2,2 2,3 2,2
Antall husstander tilkjent statlig bostøtte fra Husbanken per 1000 innbyggere (antall) antall 7,4 7,4 : : 11,4 12,5 9,5 8,7 19,2 18,9 16,2 14,6 20,3 20,0 17,3 15,7 24,3 24,0 20,1 18,4

Kontakt