4393_0941
4393_0941
kostra
2019-05-21T07:20:00.000Z
no
tjenesteområde Barnehager Bykle, faktaark Barnehager Bykle

KOSTRA nøkkeltall

Bykle - 0941 (Aust-Agder)

Barnehager

Publisert 15.03.2019.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Barnehager

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Bykle Kostragruppe 16 Landet uten Oslo Landet Aust-Agder
2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018
Andel barn 1-2 år i barnehage, i forhold til innbyggere 1-2 år (prosent) prosent 75,0 75,0 84,2 76,5 82,0 77,8 80,9 79,5 81,4 82,6 83,0 84,0 80,6 82,0 82,5 83,5 80,0 81,9 81,3 82,6
Andel barn 1-5 år i barnehage, i forhold til innbyggere 1-5 år (prosent) prosent 85,2 88,9 86,0 91,1 92,5 91,9 93,3 91,4 91,0 91,5 91,8 92,2 90,4 91,0 91,3 91,8 91,0 91,6 90,9 91,8
Andel barn 3-5 år i barnehage, i forhold til innbyggere 3-5 år (prosent) prosent 89,5 97,1 87,1 100,0 98,7 99,8 100,5 99,1 97,0 97,2 97,3 97,3 96,6 96,8 97,0 97,1 97,4 97,3 97,1 97,4
Andel barn i kommunale barnehager i forhold til alle barn i barnehage (antall) antall 100,0 100,0 100,0 100,0 97,3 97,2 96,9 98,1 49,6 49,3 49,1 49,0 50,7 50,3 50,1 50,0 38,1 37,5 36,9 36,6
Antall barn korrigert for alder per årsverk til basisvirksomhet i barnehage, alle barnehager (antall) antall 4,2 4,6 3,9 3,6 5,5 5,2 5,2 5,0 6,1 6,0 6,0 5,8 6,1 6,0 6,0 5,8 6,1 5,9 5,9 5,7
Andel barnehagelærere i forhold til grunnbemanning (prosent) prosent .. 52,7 61,8 57,0 .. 32,8 35,1 35,8 .. 38,3 38,9 40,8 .. 37,5 38,2 39,8 .. 39,8 40,1 43,2
Andel barn, eksklusive minoritetsspråklige, som får ekstra ressurser, i forhold til alle barn i kommunale barnehager (prosent) prosent 6,5 2,1 2,3 0,0 3,4 3,4 2,8 0,0 4,5 4,5 3,6 0,0 4,4 4,6 3,6 0,0 4,5 3,7 3,4 0,0
Korrigerte brutto driftsutgifter til barnehager (f201, f211, f221) per korrigerte oppholdstimer i kommunale barnehager (kr) kr 98 102 114 124 70 77 76 83 59 62 64 69 60 63 65 70 63 69 70 82
Andel minoritetsspråklige barn i barnehage i forhold til innvandrerbarn 1-5 år (prosent) prosent 66,7 84,6 56,3 69,2 69,5 80,4 83,1 91,0 77,3 78,7 80,0 84,6 77,6 79,4 80,3 85,3 78,3 81,1 81,5 87,3
Netto driftsutgifter barnehager i prosent av kommunens totale netto driftsutgifter (prosent) prosent 9,8 11,0 10,0 9,4 9,6 9,8 9,3 9,4 14,7 14,6 14,4 14,3 14,8 14,7 14,5 14,4 14,9 14,6 14,4 14,9
Netto driftsutgifter barnehager, per innbygger 1-5 år (kr) kr 204 407 235 315 256 600 287 489 168 126 179 978 180 420 197 051 130 611 137 613 143 919 153 249 131 862 138 807 145 125 154 068 133 853 139 820 146 352 165 478
Korrigerte brutto driftsutgifter f201 per korrigerte oppholdstimer i kommunale barnehager (kr) kr 83 87 96 106 60 64 64 70 48 50 51 55 48 50 52 55 51 55 57 59

Kontakt