KOSTRA nøkkeltall

Brønnøy - 1813 (Nordland - Nordlánnda)

Landbruk

Oppdatert 15.06.2022.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Landbruk

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Brønnøy Kostragruppe 02 Kostragruppe 11 Landet uten Oslo Landet Nordland Nordland
2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021
Netto driftsutgifter til landbruksforvaltning og landbruksbasert næringsutvikling i prosent av totale netto driftsutgifter (prosent) prosent 0,3 0,3 0,3 0,3 0,2 0,6 0,6 0,6 0,4 0,4 0,3 0,3 0,3 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,3 0,3 0,3 0,2 0,2 0,3 0,3 0,3 0,2 0,2
Brutto driftsutgifter til landbruksforvaltning korrigert for samarbeidskommuner (1000 kr) 1000 kr 3 196 2 751 2 872 2 631 2 595 102 983 107 961 121 943 48 228 49 706 114 601 125 030 170 679 39 633 42 673 726 132 784 105 833 036 812 496 859 323 726 132 784 105 833 036 812 496 859 323 58 909 65 467 66 294 65 886 67 483 58 909 65 467 66 294 65 886 67 483
Brutto driftsutgifter til landbruksforvaltning og landbruksbasert næringsutvikling per landbrukseiendom (1000 kr) 1000 kr 5,2 4,5 4,7 4,3 4,2 4,0 4,3 .. 4,8 5,0 3,4 3,7 .. 4,6 5,0 4,0 4,3 .. 4,5 4,8 3,9 4,3 .. 4,5 4,8 3,1 3,5 .. 3,6 3,7 3,1 3,5 .. 3,6 3,7
Landbrukseiendommer (antall) antall 617 616 617 617 614 25 435 25 013 .. 10 127 9 954 33 956 34 028 .. 8 687 8 617 183 723 183 366 .. 180 127 179 942 183 875 183 518 .. 180 272 180 087 18 879 18 809 .. 18 302 18 197 18 879 18 809 .. 18 302 18 197
Jordbruksbedrifter (antall) antall 116 114 112 107 107 5 979 5 841 .. 1 959 1 926 6 859 6 839 .. 1 946 1 912 40 239 39 565 .. 38 596 38 133 40 269 39 595 .. 38 628 38 164 2 072 1 992 .. 1 879 1 836 2 072 1 992 .. 1 879 1 836
Jordbruksareal i drift (dekar) dekar 32 067 31 623 31 526 31 631 31 433 1 340 485 1 331 826 .. 499 921 496 787 1 562 192 1 594 643 .. 556 149 552 987 9 833 598 9 842 544 .. 9 855 829 9 847 562 9 840 958 9 849 909 .. 9 863 395 9 854 914 558 536 551 485 .. 548 536 548 371 558 536 551 485 .. 548 536 548 371
Produktivt skogareal (dekar) dekar 164 290 164 699 164 734 164 734 163 569 12 247 486 12 155 211 .. 3 224 173 3 142 989 12 432 815 12 613 957 .. 2 230 362 2 231 025 69 310 451 69 762 629 .. 69 619 798 69 664 705 69 563 625 70 020 711 .. 69 877 543 69 922 932 4 494 335 4 514 149 .. 4 364 267 4 460 932 4 494 335 4 514 149 .. 4 364 267 4 460 932
Dyrka og dyrkbar jord omdisponert til andre formål enn landbruk (dekar) dekar 10,0 6,4 18,0 12,8 4,6 687,9 341,4 887,7 310,0 124,0 1 177,5 1 048,7 984,7 284,0 244,9 8 719,9 12 569,6 8 155,1 12 027,0 7 491,3 8 719,9 12 573,6 8 157,1 12 027,2 7 491,5 490,6 494,8 215,3 474,4 638,2 490,6 494,8 215,3 474,4 638,2
Omdisponering av dyrka jord til andre formål enn landbruk (dekar) dekar 3,0 0,4 3,0 5,9 4,6 278,1 216,7 456,0 154,2 35,9 434,6 326,7 537,6 240,6 175,8 3 893,7 3 560,2 3 616,4 4 673,4 4 801,3 3 893,7 3 561,2 3 617,4 4 673,6 4 801,4 171,2 256,1 103,2 125,2 226,7 171,2 256,1 103,2 125,2 226,7
Omdisponering av dyrkbar jord til andre formål enn landbruk (dekar) dekar 7,0 6,0 15,0 6,9 0,0 409,8 124,7 431,7 155,8 88,1 742,9 722,0 447,1 43,4 69,1 4 826,2 9 009,4 4 538,7 7 353,6 2 690,0 4 826,2 9 012,4 4 539,7 7 353,6 2 690,1 319,4 238,7 112,1 349,2 411,5 319,4 238,7 112,1 349,2 411,5
Godkjent nydyrka areal (dekar) dekar 45 0 101 100 0 4 048 3 785 3 829 1 059 595 4 299 4 899 8 125 348 357 22 702 24 855 28 128 21 641 18 084 22 702 24 855 28 128 21 641 18 084 2 133 1 711 1 462 1 541 1 841 2 133 1 711 1 462 1 541 1 841
Søknader i alt etter jord- og konsesjonslov (antall) antall 22 10 37 18 21 1 080 1 074 1 417 441 412 1 554 1 560 2 008 393 378 8 007 8 172 8 547 7 740 7 919 8 008 8 182 8 552 7 743 7 922 764 992 877 790 862 764 992 877 790 862

Kontakt