4406_1219
4406_1219
kostra
2019-05-21T09:14:00.000Z
no
tjenesteområde Landbruk Bømlo, faktaark Landbruk Bømlo

KOSTRA nøkkeltall

Bømlo - 1219 (Hordaland)

Landbruk

Publisert 15.03.2019.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Landbruk

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Bømlo Kostragruppe 10 Kostragruppe 11 Landet uten Oslo Landet Hordaland
2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018
Netto driftsutgifter til landbruksforvaltning og landbruksbasert næringsutvikling i prosent av totale netto driftsutgifter (prosent) prosent 0,2 0,2 0,2 0,2 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1
Brutto driftsutgifter til landbruksforvaltning korrigert for samarbeidskommuner (1000 kr) 1000 kr 2 419 2 184 2 143 2 265 40 850 41 171 40 864 45 075 108 259 109 916 114 601 125 011 685 998 710 507 726 132 778 577 685 998 710 507 726 132 778 577 50 242 49 092 51 366 53 122
Brutto driftsutgifter til landbruksforvaltning og landbruksbasert næringsutvikling per landbrukseiendom (1000 kr) 1000 kr 3,9 3,4 3,4 3,6 3,0 3,1 3,1 3,5 3,2 3,2 3,4 3,7 3,7 3,8 4,0 4,2 3,7 3,8 3,9 4,2 3,7 3,6 3,8 3,9
Landbrukseiendommer (antall) antall 616 634 634 628 13 418 13 326 12 996 12 928 34 122 33 956 33 956 34 028 185 583 184 873 183 723 183 366 185 732 185 025 183 875 183 518 13 628 13 656 13 656 13 586
Jordbruksbedrifter (antall) antall 101 101 100 101 3 494 3 433 3 257 3 210 7 124 6 967 6 859 6 839 41 813 41 034 40 239 39 565 41 840 41 060 40 269 39 595 3 098 3 115 3 096 3 077
Jordbruksareal i drift (dekar) dekar 11 599 11 638 11 780 11 824 869 999 872 290 850 202 855 749 1 562 262 1 558 434 1 562 192 1 594 643 9 829 445 9 817 037 9 833 598 9 842 544 9 837 005 9 824 526 9 840 958 9 849 909 397 076 401 685 408 442 405 566
Produktivt skogareal (dekar) dekar 54 366 53 901 53 901 48 002 4 368 507 4 240 856 4 240 856 4 233 155 12 540 879 12 432 815 12 432 815 12 613 957 70 025 141 69 608 789 69 310 451 69 762 629 70 296 092 69 861 963 69 563 625 70 020 711 2 596 697 2 602 621 2 602 621 2 432 916
Dyrka og dyrkbar jord omdisponert til andre formål enn landbruk (dekar) dekar 0,5 5,3 7,0 17,0 525,1 716,5 501,2 316,1 1 435,0 1 156,3 1 177,5 1 047,4 9 306,1 11 595,9 8 719,9 12 689,1 9 379,1 11 699,0 8 719,9 12 693,1 364,1 324,4 361,2 660,2
Omdisponering av dyrka jord til andre formål enn landbruk (dekar) dekar 0,5 5,3 7,0 17,0 283,2 331,9 372,9 164,1 448,8 581,8 434,6 325,4 5 283,5 6 255,6 3 893,7 3 671,6 5 289,5 6 336,7 3 893,7 3 672,6 278,8 183,2 270,7 234,9
Omdisponering av dyrkbar jord til andre formål enn landbruk (dekar) dekar 0,0 0,0 0,0 0,0 241,9 384,6 128,3 152,0 986,2 574,5 742,9 722,0 4 041,1 5 340,3 4 826,2 9 017,5 4 108,1 5 362,3 4 826,2 9 020,5 85,3 141,2 90,5 425,3
Godkjent nydyrka areal (dekar) dekar 8 0 0 0 1 070 903 1 483 859 2 685 3 201 4 299 4 899 18 139 21 565 22 702 24 619 18 139 21 575 22 702 24 619 399 354 894 494
Søknader i alt etter jord- og konsesjonslov (antall) antall 24 34 17 25 542 535 480 415 1 827 1 823 1 554 1 559 9 167 9 071 8 007 8 040 9 175 9 080 8 008 8 050 585 594 433 460

Kontakt