4398_1219
4398_1219
kostra
2019-05-26T23:58:00.000Z
no
tjenesteområde Eiendomsforvaltning Bømlo, faktaark Eiendomsforvaltning Bømlo

KOSTRA nøkkeltall

Bømlo - 1219 (Hordaland)

Eiendomsforvaltning

Publisert 15.03.2019.

En tabell med tall  for fylkeskommunal eiendomsforvaltning har blitt oppdatert etter publisering. Se rettelogg her. 

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Eiendomsforvaltning

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Bømlo Kostragruppe 10 Kostragruppe 11 Landet uten Oslo Landet Hordaland
2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018
Netto driftsutgifter til eiendomsforvaltning i prosent av samlede driftsutgifter (prosent) prosent 5,4 5,6 5,8 5,4 7,4 7,6 7,5 7,8 7,8 7,9 7,9 8,3 8,7 8,9 8,9 9,0 8,7 8,8 8,9 9,0 9,0 9,2 9,3 9,5
Netto driftsutgifter til forvaltning av eiendom per innbygger (kr) kr 148 154 156 178 226 247 255 301 229 207 285 285 242 258 271 295 246 259 279 303 306 274 271 287
Areal på formålsbygg per innbygger (m2) m2 5,02 4,65 4,31 5,30 4,72 4,81 4,80 4,84 5,77 5,74 5,84 5,70 5,08 5,12 5,17 5,13 4,89 4,94 4,95 4,95 4,09 4,09 4,11 3,90
Utgifter til vedlikehold per kvadratmeter (kr) kr 35 107 147 93 94 96 103 103 60 71 77 80 86 94 100 100 93 101 109 110 113 122 134 139
Utgifter til driftsaktiviteter per kvadratmeter (kr) kr 279 257 293 310 483 502 522 542 470 478 482 532 482 515 517 562 481 525 540 580 577 622 643 726
Herav utgifter til renhold (kr) kr 97 108 117 106 162 163 165 176 138 146 149 158 144 152 157 161 143 150 156 159 159 163 164 177
Herav energikostnader per kvadratameter (kr)1 kr 78 96 111 95 105 108 114 122 105 111 114 131 102 109 111 126 101 109 113 127 104 109 118 142
1Før 2017 har dette tallet blitt beregnet ut i fra samlet areal av de utvalgte (fylkes)kommunale formålsbyggene kommunen eier og leier. Her ser vi kun utgiftene opp mot arealet kommunen eier.

Kontakt