KOSTRA nøkkeltall

Bokn - 1145 (Rogaland)

Samferdsel

Oppdatert 15.06.2020.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Samferdsel

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Bokn Kostragruppe 05 Kostragruppe 06 Landet uten Oslo Landet Rogaland Rogaland
2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019
Andel km tilrettelagt for syklende som kommunen har ansvaret for av alle kommunale veier (prosent)3 prosent 4,8 4,8 4,8 4,8 4,8 8,2 9,9 10,0 10,7 11,4 8,8 7,0 7,6 7,1 7,8 15,9 14,7 15,0 14,4 14,6 15,7 14,6 14,9 14,3 14,6 20,7 20,7 19,8 20,1 20,3 20,7 20,7 19,8 20,1 20,3
Andel kommunale veier og gater med belysning av alle kommunale veier og gater (prosent) prosent 28,6 28,6 28,6 38,1 38,1 24,5 29,5 28,2 30,5 33,5 42,0 43,3 42,9 43,3 39,4 62,7 59,2 59,2 59,5 60,1 62,5 60,6 60,6 60,9 61,5 72,0 72,6 73,7 75,9 78,1 72,0 72,6 73,7 75,9 78,1
Utgifter til vedlikehold av kommunale veier og gater av totale nto. dr.utg. til kommunale veier og gater (prosent)4 prosent 39,2 15,3 45,1 26,0 13,5 46,1 43,4 41,2 39,3 37,7 32,1 32,3 28,5 28,3 31,7 34,2 33,9 32,4 29,4 28,2 37,4 30,4 35,6 28,5 28,5 31,9 34,9 37,1 26,3 23,3 31,9 34,9 37,1 26,3 23,3
Andel kommunale veier og gater uten fast dekke av alle kommunale veier og gater (prosent)2 prosent 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 55,8 53,8 48,4 49,8 51,4 44,8 47,3 45,4 42,3 41,3 30,3 30,5 29,0 28,6 28,1 29,4 29,6 28,2 27,8 27,2 9,2 6,8 6,9 6,2 6,2 9,2 6,8 6,9 6,2 6,2
Brutto driftsutgifter til samferdsel per innbygger (kr) kr 971 1 774 1 815 1 188 2 035 2 195 2 380 2 402 2 667 2 228 2 894 3 107 3 154 3 623 4 093 1 425 1 524 1 686 1 773 1 816 1 397 1 480 1 689 1 797 1 809 1 049 1 152 1 331 1 300 1 280 1 049 1 152 1 331 1 300 1 280
Brutto driftsutgifter til gatebelysning langs kommunale veier og gater per kilometer belyst vei (kr)1 kr 7 667 7 667 8 000 9 625 9 625 12 149 11 002 14 744 14 226 18 495 11 148 11 775 11 703 15 544 16 315 18 122 19 670 20 165 22 044 21 575 19 531 20 549 21 301 22 217 21 770 23 829 23 330 23 667 25 891 23 794 23 829 23 330 23 667 25 891 23 794
Brutto investeringsutgifter til kommunale veier og gater per innbygger (kr) kr 0 435 711 1 285 0 1 183 988 1 648 1 558 1 268 1 152 1 026 1 117 957 2 066 893 913 1 068 1 221 1 339 847 870 1 032 1 208 1 505 1 154 845 1 261 1 261 1 033 1 154 845 1 261 1 261 1 033
Antall km tilrettelagt for syklende som er et kommunalt ansvar (km)5 km 1 1 1 1 1 106 135 141 151 139 170 131 146 139 186 5 904 5 523 5 707 5 517 5 644 6 020 5 651 5 845 5 664 5 798 663 664 650 663 673 663 664 650 663 673
Netto driftsutgifter til kommunale veier og gater per innbygger (kr) kr 928 1 723 1 190 1 152 1 541 1 910 2 080 2 050 2 288 2 067 2 304 2 325 2 454 2 560 3 065 946 988 1 072 1 160 1 218 819 895 1 000 1 129 1 116 693 745 812 896 905 693 745 812 896 905
Netto driftsutgifter til kommunale veier og gater per km (kr) kr 38 238 70 143 47 810 46 095 62 524 78 504 80 544 76 549 84 706 88 141 89 063 92 482 95 443 96 708 101 485 115 841 120 940 130 403 140 444 147 655 111 346 121 790 135 176 152 176 150 816 101 574 109 647 116 989 129 177 130 672 101 574 109 647 116 989 129 177 130 672
1Omfatter blant annet legging av kabler, oppsetting av master og armaturer, inkl. materiell, rehabilitering og utskifting (utskifting av eksisterende luftstrekk til jordkabler, utskifting av master og armaturer, inkl. materiell og utbedring av skader forårsaket av trafikanter), vedlikehold (løpende vedlikehold i henhold til avtale med energiverk, for eksempel utskifting av enkeltlamper, sikringer, tidsur og fotocelle), nettleie (avtale med nettleier om å føre kraft fra produsent til gatelys) og kraft (kjøp av strøm fra leverandør).
2Enkelte kommuner kan ha inkludert lengden på gang- og sykkelveier i tallene over antall kilometer kommunale veier og gater med fast dekke. I tillegg har noen kommuner andre tall for lengden av det kommunale vei- og gatenettet enn det som framgår av registerdata fra Vegdirektoratet. Dette kan føre til at prosentandelen uten fast dekke kan avvike fra andre kilder for noen kommuner, og i noen tilfeller overstige 100 prosent.
3Omfatter sykkelveier, kombinerte gang- og sykkelveier, egne sykkelfelt og tiltak i gater med fartsgrense skiltet 30 km/t eller 40 km/t som inngår i et sykkelveinett. Tosidige sykkelfelt inngår med 1*veilengden. Fortau langs kommunal vei inngår ikke.
4Andelen som kommunene bruker til vedlikehold på kommunale veier og gater ble publisert for første gang per 15. juni 2017. Tallene må brukes med varsomhet, siden ikke alle kommunene fører på relevante arter for vedlikehold. 
5Omfatter sykkelveier, kombinerte gang- og sykkelveier, egne sykkelfelt og tiltak i gater med fartsgrense skiltet 30 km/t eller 40 km/t som inngår i et sykkelveinett. Tosidige sykkelfelt inngår med 1*veilengden. Fortau langs kommunal vei inngår ikke.