KOSTRA nøkkeltall

Bokn - 1145 (Rogaland)

Plan, byggesak og miljø

Oppdatert 15.06.2021.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Plan, byggesak og miljø

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Bokn Kostragruppe 05 Kostragruppe 06 Kostragruppe 14 Landet uten Oslo Landet Rogaland
2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020
Andel av søknader om tiltak i freda eller verneverdige områder / bygninger som ble invilget (prosent) prosent 50 .. .. .. .. 49 50 50 .. 48 50 50 50 50 48 50 50 50 50 50 47 47 49 46 49 47 46 49 46 49 48 43 50 49 47
Andel av innvilgete byggesøknader som skjer gjennom vedtak om dispensasjon fra plan (prosent) prosent 50 42 10 40 28 19 14 16 12 14 15 15 17 13 19 5 11 16 .. 15 18 18 18 17 17 17 17 18 17 17 19 22 22 21 27
Andel av kommuneplanene som ble møtt med innsigelser (prosent) prosent .. .. .. .. .. 133 .. 56 67 80 67 33 33 70 33 .. 100 50 100 60 86 60 81 78 67 86 60 81 78 67 350 .. 67 63 ..
Andel av reguleringsplanene som ble møtt med innsigelser (prosent) prosent 100 .. 100 .. .. 26 14 17 10 33 12 12 22 18 27 37 32 26 39 28 19 19 26 26 31 19 19 26 27 30 25 25 29 28 38
Søknader om nye bygninger i strandsonen som ble innvilget (antall) antall 1 .. 6 6 2 80 61 74 35 109 89 38 72 85 90 88 8 3 1 8 1 177 1 165 1 224 884 907 1 181 1 166 1 224 884 907 122 64 98 82 76
Byggesøknader i alt behandlet (antall) antall 40 41 40 30 47 2 176 1 813 1 836 1 634 3 489 2 979 2 607 2 472 2 727 2 672 5 353 5 889 4 957 4 386 1 571 80 866 79 021 74 668 71 711 74 566 86 591 85 306 80 561 77 458 80 584 7 704 6 905 6 447 6 034 6 268
Gjennomsnittlig saksbehandlingstid for byggesaker med 12 ukers frist (dager) dager 44 20 21 2 43 43 27 40 34 36 32 30 36 34 31 67 51 53 58 39 36 32 37 37 39 36 33 38 37 39 44 37 38 41 43
Gjennomsnittlig saksbehandlingstid for byggesaker med 3 ukers frist (dager) dager 10 20 17 4 10 16 15 26 19 14 12 18 19 20 17 14 20 20 21 14 16 16 20 18 17 16 16 20 18 17 16 16 16 19 18
Andel av søknader om nye bygninger i LNF-/LNFR-områder som ble innvilget (prosent) prosent 100 59 100 .. 100 100 91 100 98 98 91 94 98 92 99 96 94 100 100 97 90 92 97 95 93 90 92 97 95 93 90 79 96 94 99
Reguleringsplaner vedtatt i alt (antall) antall 2 4 2 1 0 83 84 78 44 48 82 107 106 68 47 62 89 99 72 24 1 741 1 682 1 607 1 392 1 288 1 800 1 731 1 644 1 440 1 321 175 180 138 119 121
Behandlede byggesøknader med 3 ukers frist (antall) antall 9 3 32 18 22 2 130 2 044 935 834 1 072 2 569 2 084 1 151 1 053 925 1 600 1 363 3 623 2 280 383 43 837 39 200 33 292 29 786 31 027 46 642 42 169 36 334 32 788 33 994 2 840 2 752 3 973 3 186 3 308
Selvkostgrad i byggesaker (prosent) prosent .. .. .. .. 100 60 68 84 63 68 69 62 67 69 58 88 93 101 100 75 86 85 81 83 78 86 85 81 83 78 83 96 73 79 79
Tilsyn for byggevirksomhet som er unntatt søknadsplikt (antall) antall .. .. 1 0 0 2 0 7 0 4 2 9 6 5 11 598 724 904 405 4 1 594 1 787 1 992 1 193 1 559 1 965 1 787 2 367 1 573 1 901 171 144 139 238 91

Kontakt