KOSTRA nøkkeltall

Bodø - 1804 (Nordland)

Samferdsel

Publisert 16.03.2020.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Samferdsel

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Bodø Kostragruppe 13 Landet uten Oslo Landet Nordland Nordland Nordland
2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019
Andel km tilrettelagt for syklende som kommunen har ansvaret for av alle kommunale veier (prosent)3 prosent 6,8 8,6 8,6 8,5 8,4 20,7 20,3 20,7 20,6 20,6 15,9 14,7 15,0 14,4 15,5 15,7 14,6 14,9 14,4 15,4 5,8 6,7 7,1 6,8 7,2 5,8 6,7 7,1 6,8 7,2 5,8 6,7 7,1 6,8 7,2
Andel kommunale veier og gater med belysning av alle kommunale veier og gater (prosent) prosent 65,3 74,8 77,2 76,5 75,4 82,0 83,2 82,5 82,2 81,3 62,7 59,2 59,2 59,6 62,6 62,5 60,6 60,6 61,0 64,0 55,2 50,8 53,6 54,0 52,0 55,2 50,8 53,6 54,0 52,0 55,2 50,8 53,6 54,0 52,0
Utgifter til vedlikehold av kommunale veier og gater av totale nto. dr.utg. til kommunale veier og gater (prosent)4 prosent 64,3 70,7 55,4 52,1 58,2 31,8 31,3 28,1 26,3 25,5 34,2 33,9 32,4 29,4 28,4 37,4 30,4 35,6 28,5 28,8 45,5 43,9 40,1 39,9 39,3 45,5 43,9 40,1 39,9 39,3 45,5 43,9 40,1 39,9 39,3
Andel kommunale veier og gater uten fast dekke av alle kommunale veier og gater (prosent)2 prosent 4,2 0,0 0,0 20,6 21,7 10,8 10,4 10,4 11,3 12,8 30,3 30,5 29,0 28,7 27,3 29,4 29,6 28,2 27,8 26,4 46,1 44,2 42,7 44,3 42,8 46,1 44,2 42,7 44,3 42,8 46,1 44,2 42,7 44,3 42,8
Brutto driftsutgifter til samferdsel per innbygger (kr) kr 2 341 2 477 2 795 2 750 2 773 1 287 1 400 1 585 1 661 1 587 1 425 1 524 1 686 1 773 1 765 1 397 1 480 1 689 1 797 1 764 2 514 2 499 2 832 2 913 3 092 2 514 2 499 2 832 2 913 3 092 2 514 2 499 2 832 2 913 3 092
Brutto driftsutgifter til gatebelysning langs kommunale veier og gater per kilometer belyst vei (kr)1 kr 30 095 28 627 33 812 24 846 26 923 20 637 21 056 21 842 22 719 22 739 18 122 19 670 20 165 22 007 21 566 19 531 20 549 21 301 23 031 21 765 15 606 18 098 17 334 18 197 20 267 15 606 18 098 17 334 18 197 20 267 15 606 18 098 17 334 18 197 20 267
Brutto investeringsutgifter til kommunale veier og gater per innbygger (kr) kr 1 872 2 458 1 183 2 081 2 049 894 866 903 1 024 1 138 893 913 1 068 1 221 1 335 847 870 1 032 1 208 1 501 1 255 1 458 1 013 1 189 1 469 1 255 1 458 1 013 1 189 1 469 1 255 1 458 1 013 1 189 1 469
Antall km tilrettelagt for syklende som er et kommunalt ansvar (km)5 km 23 29 29 29 29 2 121 2 087 2 151 2 164 2 358 5 904 5 523 5 707 5 545 5 584 6 020 5 651 5 845 5 692 5 738 196 236 248 244 219 196 236 248 244 219 196 236 248 244 219
Netto driftsutgifter til kommunale veier og gater per innbygger (kr) kr 1 334 1 366 1 531 1 561 1 679 772 842 922 1 026 1 035 946 988 1 072 1 160 1 212 819 895 1 000 1 129 1 111 1 608 1 599 1 857 1 849 1 967 1 608 1 599 1 857 1 849 1 967 1 608 1 599 1 857 1 849 1 967
Netto driftsutgifter til kommunale veier og gater per km (kr) kr 199 864 206 837 234 231 238 782 254 814 144 801 159 029 175 021 195 994 193 895 115 841 120 940 130 403 140 444 156 892 111 346 121 790 135 176 152 176 159 972 114 199 110 213 128 807 125 122 156 699 114 199 110 213 128 807 125 122 156 699 114 199 110 213 128 807 125 122 156 699
1Omfatter blant annet legging av kabler, oppsetting av master og armaturer, inkl. materiell, rehabilitering og utskifting (utskifting av eksisterende luftstrekk til jordkabler, utskifting av master og armaturer, inkl. materiell og utbedring av skader forårsaket av trafikanter), vedlikehold (løpende vedlikehold i henhold til avtale med energiverk, for eksempel utskifting av enkeltlamper, sikringer, tidsur og fotocelle), nettleie (avtale med nettleier om å føre kraft fra produsent til gatelys) og kraft (kjøp av strøm fra leverandør).
2Enkelte kommuner kan ha inkludert lengden på gang- og sykkelveier i tallene over antall kilometer kommunale veier og gater med fast dekke. I tillegg har noen kommuner andre tall for lengden av det kommunale vei- og gatenettet enn det som framgår av registerdata fra Vegdirektoratet. Dette kan føre til at prosentandelen uten fast dekke kan avvike fra andre kilder for noen kommuner, og i noen tilfeller overstige 100 prosent.
3Omfatter sykkelveier, kombinerte gang- og sykkelveier, egne sykkelfelt og tiltak i gater med fartsgrense skiltet 30 km/t eller 40 km/t som inngår i et sykkelveinett. Tosidige sykkelfelt inngår med 1*veilengden. Fortau langs kommunal vei inngår ikke.
4Andelen som kommunene bruker til vedlikehold på kommunale veier og gater ble publisert for første gang per 15. juni 2017. Tallene må brukes med varsomhet, siden ikke alle kommunene fører på relevante arter for vedlikehold. 
5Omfatter sykkelveier, kombinerte gang- og sykkelveier, egne sykkelfelt og tiltak i gater med fartsgrense skiltet 30 km/t eller 40 km/t som inngår i et sykkelveinett. Tosidige sykkelfelt inngår med 1*veilengden. Fortau langs kommunal vei inngår ikke.