KOSTRA nøkkeltall

Bjerkreim - 1114 (Rogaland)

Samferdsel

Oppdatert 15.06.2021.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Samferdsel

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Bjerkreim Kostragruppe 01 Kostragruppe 01 Kostragruppe 02 Kostragruppe 04 Landet uten Oslo Landet Rogaland
2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020
Andel km tilrettelagt for syklende som kommunen har ansvaret for av alle kommunale veier (prosent)3 prosent 11,1 9,7 11,1 11,1 11,1 11,1 13,0 13,1 16,0 11,8 11,1 13,0 13,1 16,0 11,8 9,5 9,0 9,6 9,4 7,7 6,6 10,3 11,0 7,8 10,7 14,7 15,0 14,4 14,6 14,7 14,6 14,9 14,3 14,6 14,7 20,7 19,8 20,1 20,3 22,0
Andel kommunale veier og gater med belysning av alle kommunale veier og gater (prosent) prosent 18,1 18,1 18,1 18,1 18,1 43,8 38,3 42,8 49,2 51,0 43,8 38,3 42,8 49,2 51,0 33,6 34,2 34,5 36,4 46,3 28,0 28,0 30,8 25,9 38,9 59,2 59,2 59,5 60,5 61,1 60,6 60,6 60,9 61,9 62,4 72,6 73,7 75,9 80,0 83,8
Utgifter til vedlikehold av kommunale veier og gater av totale nto. dr.utg. til kommunale veier og gater (prosent)4 prosent 93,1 33,3 24,9 24,4 39,5 35,0 37,3 33,9 26,4 32,8 35,0 37,3 33,9 26,4 32,8 41,3 39,3 38,5 41,5 26,3 37,7 35,6 43,3 27,3 33,5 33,9 32,4 29,4 28,2 25,3 30,4 35,6 28,5 28,5 26,8 34,9 37,1 26,3 23,3 20,7
Andel kommunale veier og gater uten fast dekke av alle kommunale veier og gater (prosent)2 prosent 9,7 11,1 9,7 11,1 11,1 37,3 39,7 36,2 32,2 35,2 37,3 39,7 36,2 32,2 35,2 48,0 46,7 47,1 45,8 38,0 60,2 58,8 57,9 57,2 45,7 30,5 29,0 28,6 27,8 26,6 29,6 28,2 27,8 27,0 25,8 6,8 6,9 6,2 5,9 5,3
Brutto driftsutgifter til samferdsel per innbygger (kr) kr 1 654 1 076 1 152 1 416 1 700 1 198 1 297 1 361 1 498 1 483 1 198 1 297 1 361 1 498 1 483 1 487 1 584 1 716 2 135 2 411 2 147 2 244 2 618 3 035 1 951 1 524 1 686 1 773 1 816 1 852 1 480 1 689 1 797 1 809 1 844 1 152 1 331 1 300 1 281 1 326
Brutto driftsutgifter til gatebelysning langs kommunale veier og gater per kilometer belyst vei (kr)1 kr 11 692 41 462 30 308 31 846 34 077 11 168 13 709 14 010 17 219 18 789 11 168 13 709 14 010 17 219 18 789 14 514 15 271 16 988 15 807 18 176 17 301 16 853 17 826 16 144 14 797 19 670 20 165 22 044 21 473 21 978 20 549 21 301 22 217 21 672 22 739 23 330 23 667 25 891 22 910 21 032
Brutto investeringsutgifter til kommunale veier og gater per innbygger (kr) kr 621 1 765 2 686 2 583 3 022 912 986 1 008 712 975 912 986 1 008 712 975 861 1 379 1 408 1 608 1 246 766 1 297 1 343 3 065 1 028 913 1 068 1 221 1 340 1 277 870 1 032 1 208 1 505 1 334 845 1 261 1 261 1 033 1 038
Antall km tilrettelagt for syklende som er et kommunalt ansvar (km)5 km 8 7 8 8 8 100 127 120 114 360 100 127 120 114 360 313 304 324 325 125 32 50 47 27 268 5 523 5 707 5 517 5 639 5 645 5 651 5 845 5 664 5 793 5 807 664 650 663 674 731
Netto driftsutgifter til kommunale veier og gater per innbygger (kr) kr 1 011 993 1 094 1 416 1 698 989 1 105 1 180 1 268 1 214 989 1 105 1 180 1 268 1 214 1 368 1 459 1 593 1 830 1 717 1 766 1 920 2 174 2 698 1 656 988 1 072 1 160 1 218 1 229 895 1 000 1 129 1 116 1 102 745 812 896 905 919
Netto driftsutgifter til kommunale veier og gater per km (kr) kr 39 694 38 958 42 653 54 792 65 806 79 535 81 682 83 358 90 213 105 276 79 535 81 682 83 358 90 213 105 276 81 610 84 533 90 979 105 143 122 461 73 357 79 033 83 119 113 494 97 254 120 940 130 403 140 444 147 675 150 639 121 790 135 176 152 176 150 836 150 645 109 647 116 989 129 177 130 724 133 417
1Omfatter blant annet legging av kabler, oppsetting av master og armaturer, inkl. materiell, rehabilitering og utskifting (utskifting av eksisterende luftstrekk til jordkabler, utskifting av master og armaturer, inkl. materiell og utbedring av skader forårsaket av trafikanter), vedlikehold (løpende vedlikehold i henhold til avtale med energiverk, for eksempel utskifting av enkeltlamper, sikringer, tidsur og fotocelle), nettleie (avtale med nettleier om å føre kraft fra produsent til gatelys) og kraft (kjøp av strøm fra leverandør).
2Enkelte kommuner kan ha inkludert lengden på gang- og sykkelveier i tallene over antall kilometer kommunale veier og gater med fast dekke. I tillegg har noen kommuner andre tall for lengden av det kommunale vei- og gatenettet enn det som framgår av registerdata fra Vegdirektoratet. Dette kan føre til at prosentandelen uten fast dekke kan avvike fra andre kilder for noen kommuner, og i noen tilfeller overstige 100 prosent.
3Omfatter sykkelveier, kombinerte gang- og sykkelveier, egne sykkelfelt og tiltak i gater med fartsgrense skiltet 30 km/t eller 40 km/t som inngår i et sykkelveinett. Tosidige sykkelfelt inngår med 1*veilengden. Fortau langs kommunal vei inngår ikke.
4Andelen som kommunene bruker til vedlikehold på kommunale veier og gater ble publisert for første gang per 15. juni 2017. Tallene må brukes med varsomhet, siden ikke alle kommunene fører på relevante arter for vedlikehold. 
5Omfatter sykkelveier, kombinerte gang- og sykkelveier, egne sykkelfelt og tiltak i gater med fartsgrense skiltet 30 km/t eller 40 km/t som inngår i et sykkelveinett. Tosidige sykkelfelt inngår med 1*veilengden. Fortau langs kommunal vei inngår ikke.