4398_1114
4398_1114
kostra
2019-04-21T18:24:00.000Z
no
tjenesteområde Eiendomsforvaltning Bjerkreim, faktaark Eiendomsforvaltning Bjerkreim

KOSTRA nøkkeltall

Bjerkreim - 1114 (Rogaland)

Eiendomsforvaltning

Publisert 15.03.2019.

En tabell med tall  for fylkeskommunal eiendomsforvaltning har blitt oppdatert etter publisering. Se rettelogg her. 

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Eiendomsforvaltning

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Bjerkreim Kostragruppe 02 Landet uten Oslo Landet Rogaland
2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018
Netto driftsutgifter til eiendomsforvaltning i prosent av samlede driftsutgifter (prosent) prosent . 5,6 7,3 7,3 8,5 8,8 8,8 8,8 8,7 8,9 8,9 9,0 8,7 8,8 8,9 9,0 8,4 8,3 8,8 8,7
Netto driftsutgifter til forvaltning av eiendom per innbygger (kr) kr . 0 0 0 192 220 248 259 242 258 271 295 246 259 279 303 157 167 217 244
Areal på formålsbygg per innbygger (m2) m2 . 5,54 6,29 6,33 6,57 6,47 6,74 6,83 5,08 5,12 5,17 5,13 4,89 4,94 4,95 4,95 4,50 4,51 4,51 5,17
Utgifter til vedlikehold per kvadratmeter (kr) kr . 318 150 118 86 91 84 94 86 94 100 100 93 101 109 110 99 132 169 132
Utgifter til driftsaktiviteter per kvadratmeter (kr) kr . 401 375 449 462 488 483 512 482 515 517 562 481 525 540 580 541 608 574 558
Herav utgifter til renhold (kr) kr . 179 151 162 137 154 160 162 144 152 157 161 143 150 156 159 166 164 180 157
Herav energikostnader per kvadratameter (kr)1 kr . 80 106 116 111 123 119 128 102 109 111 126 101 109 113 127 103 116 114 115
1Før 2017 har dette tallet blitt beregnet ut i fra samlet areal av de utvalgte (fylkes)kommunale formålsbyggene kommunen eier og leier. Her ser vi kun utgiftene opp mot arealet kommunen eier.

Kontakt