KOSTRA nøkkeltall

Båtsfjord - 2028 (Finnmark Finnmárku)

Samferdsel

Publisert 16.03.2020.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Samferdsel

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Båtsfjord Kostragruppe 03 Landet uten Oslo Landet Finnmark Finnmárk Finnmark Finnmárk Finnmark Finnmárk
2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019
Andel km tilrettelagt for syklende som kommunen har ansvaret for av alle kommunale veier (prosent)3 prosent . 3,3 3,3 3,3 3,3 5,8 6,2 7,5 6,8 5,5 15,9 14,7 15,0 14,4 15,5 15,7 14,6 14,9 14,4 15,4 6,7 6,7 6,4 6,9 7,8 6,7 6,7 6,4 6,9 7,8 6,7 6,7 6,4 6,9 7,8
Andel kommunale veier og gater med belysning av alle kommunale veier og gater (prosent) prosent . 19,7 19,7 19,7 19,7 97,2 42,1 43,2 42,6 40,5 62,7 59,2 59,2 59,6 62,6 62,5 60,6 60,6 61,0 64,0 55,7 53,0 55,5 52,9 53,8 55,7 53,0 55,5 52,9 53,8 55,7 53,0 55,5 52,9 53,8
Utgifter til vedlikehold av kommunale veier og gater av totale nto. dr.utg. til kommunale veier og gater (prosent)4 prosent . 6,2 11,7 11,8 9,8 28,4 26,7 28,0 27,7 32,8 34,2 33,9 32,4 29,4 28,4 37,4 30,4 35,6 28,5 28,8 29,3 27,6 27,5 24,0 18,7 29,3 27,6 27,5 24,0 18,7 29,3 27,6 27,5 24,0 18,7
Andel kommunale veier og gater uten fast dekke av alle kommunale veier og gater (prosent)2 prosent . 11,5 11,5 11,5 11,5 44,4 41,6 40,9 40,3 38,8 30,3 30,5 29,0 28,7 27,3 29,4 29,6 28,2 27,8 26,4 44,0 44,2 34,1 29,3 28,0 44,0 44,2 34,1 29,3 28,0 44,0 44,2 34,1 29,3 28,0
Brutto driftsutgifter til samferdsel per innbygger (kr) kr . 7 695 8 774 2 973 3 068 2 156 2 219 2 424 2 628 3 080 1 425 1 524 1 686 1 773 1 765 1 397 1 480 1 689 1 797 1 764 3 174 3 595 4 001 4 417 4 518 3 174 3 595 4 001 4 417 4 518 3 174 3 595 4 001 4 417 4 518
Brutto driftsutgifter til gatebelysning langs kommunale veier og gater per kilometer belyst vei (kr)1 kr . 36 250 36 250 36 250 36 250 5 575 13 985 12 508 16 015 16 568 18 122 19 670 20 165 22 007 21 566 19 531 20 549 21 301 23 031 21 765 14 969 17 444 17 739 20 168 20 239 14 969 17 444 17 739 20 168 20 239 14 969 17 444 17 739 20 168 20 239
Brutto investeringsutgifter til kommunale veier og gater per innbygger (kr) kr . 0 1 019 0 311 1 112 809 1 156 1 612 2 023 893 913 1 068 1 221 1 335 847 870 1 032 1 208 1 501 1 418 843 1 375 1 154 1 743 1 418 843 1 375 1 154 1 743 1 418 843 1 375 1 154 1 743
Antall km tilrettelagt for syklende som er et kommunalt ansvar (km)5 km . 2 2 2 2 132 143 177 161 114 5 904 5 523 5 707 5 545 5 584 6 020 5 651 5 845 5 692 5 738 89 96 90 97 105 89 96 90 97 105 89 96 90 97 105
Netto driftsutgifter til kommunale veier og gater per innbygger (kr) kr . 2 241 2 788 2 949 3 047 1 643 1 731 1 886 1 937 2 159 946 988 1 072 1 160 1 212 819 895 1 000 1 129 1 111 1 574 1 658 1 820 1 961 1 995 1 574 1 658 1 820 1 961 1 995 1 574 1 658 1 820 1 961 1 995
Netto driftsutgifter til kommunale veier og gater per km (kr) kr . 83 279 103 426 109 754 110 951 86 819 90 280 96 225 98 623 110 453 115 841 120 940 130 403 140 444 156 892 111 346 121 790 135 176 152 176 159 972 90 056 87 742 98 297 106 273 112 092 90 056 87 742 98 297 106 273 112 092 90 056 87 742 98 297 106 273 112 092
1Omfatter blant annet legging av kabler, oppsetting av master og armaturer, inkl. materiell, rehabilitering og utskifting (utskifting av eksisterende luftstrekk til jordkabler, utskifting av master og armaturer, inkl. materiell og utbedring av skader forårsaket av trafikanter), vedlikehold (løpende vedlikehold i henhold til avtale med energiverk, for eksempel utskifting av enkeltlamper, sikringer, tidsur og fotocelle), nettleie (avtale med nettleier om å føre kraft fra produsent til gatelys) og kraft (kjøp av strøm fra leverandør).
2Enkelte kommuner kan ha inkludert lengden på gang- og sykkelveier i tallene over antall kilometer kommunale veier og gater med fast dekke. I tillegg har noen kommuner andre tall for lengden av det kommunale vei- og gatenettet enn det som framgår av registerdata fra Vegdirektoratet. Dette kan føre til at prosentandelen uten fast dekke kan avvike fra andre kilder for noen kommuner, og i noen tilfeller overstige 100 prosent.
3Omfatter sykkelveier, kombinerte gang- og sykkelveier, egne sykkelfelt og tiltak i gater med fartsgrense skiltet 30 km/t eller 40 km/t som inngår i et sykkelveinett. Tosidige sykkelfelt inngår med 1*veilengden. Fortau langs kommunal vei inngår ikke.
4Andelen som kommunene bruker til vedlikehold på kommunale veier og gater ble publisert for første gang per 15. juni 2017. Tallene må brukes med varsomhet, siden ikke alle kommunene fører på relevante arter for vedlikehold. 
5Omfatter sykkelveier, kombinerte gang- og sykkelveier, egne sykkelfelt og tiltak i gater med fartsgrense skiltet 30 km/t eller 40 km/t som inngår i et sykkelveinett. Tosidige sykkelfelt inngår med 1*veilengden. Fortau langs kommunal vei inngår ikke.