4409_1418
4409_1418
kostra
2019-10-18T14:07:00.000Z
no
tjenesteområde Sosialtjeneste Balestrand, faktaark Sosialtjeneste Balestrand

KOSTRA nøkkeltall

Balestrand - 1418 (Sogn og Fjordane)

Sosialtjeneste

Publisert 17.06.2019.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Sosialtjeneste

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Balestrand Kostragruppe 05 Kostragruppe 06 Landet uten Oslo Landet Sogn og Fjordane
2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018
Sosialhjelpsmottakere (antall) antall 34 37 42 42 1 185 1 189 1 204 1 124 2 372 2 322 2 350 2 195 114 839 117 021 118 409 118 964 134 007 136 648 138 784 139 365 2 250 2 317 2 387 2 471
Antall sosialhjelpsmottakere 18-24 år (antall) antall 9 10 7 6 267 245 231 228 497 443 435 344 27 011 26 454 25 498 24 130 29 373 28 787 27 817 26 391 519 513 514 486
Sosialhjelpsmottakere med sosialhjelp i 6 måneder eller mer (antall)1 antall 15 15 15 17 245 276 266 266 490 519 549 564 39 184 40 815 42 789 44 391 48 476 49 291 53 378 54 993 629 723 815 841
Sosialhjelpsmottakere med arbeidsinntekt som hovedinntekt (antall) antall 7 6 6 4 172 158 143 138 377 329 290 287 11 920 11 760 12 034 12 616 13 199 13 180 13 742 14 377 319 287 293 355
Sosialhjelpsmottakere med sosialhjelp som viktigste kilde til livsopphold (antall)2 antall 14 19 12 15 527 574 384 377 923 1 019 747 729 53 399 57 163 47 787 49 750 64 232 66 908 57 014 58 562 962 1 119 686 749
Sosialhjelpsmottakere som bor i eid bolig (antall) antall : 0 : 3 206 185 185 174 457 426 397 398 9 087 8 740 8 758 9 234 10 351 9 589 9 549 10 022 274 260 255 291
Antall barn i familier som mottok sosialhjelp (antall) antall 12 27 34 37 652 694 818 783 1 082 1 101 1 228 1 136 52 470 55 537 60 361 61 467 64 499 66 902 72 236 73 198 892 1 059 1 195 1 141
1For Oslo er 2016-tall knyttet stønadslengder ikke sammenliknbare med tilsvarende tall for årene før og etter. Dette gjelder både tall for stønadslengde direkte, og tall som har stønadslengde som en del av sitt beregningsgrunnlag (f eks ulike størrelser med gjennomsnitt pr måned og ulike størrelser knyttet til langtidsmottak). Omlegging til nytt fagsystem fra 2016 har dessuten medført at enkelte andre størrelser har fått et noe endret og riktigere nivå i forhold til forutgående år (viktigeste kilde til livsopphold, barn og boligtype). Utvikling i tallene mellom 2015 og 2016 må derfor tolkes med forbehold.»
2For 2017 er sosialhjelpsmottakere med hovedinntekt introduksjonsstøtte skilt ut fra hovedinntekt sosialhjelp. For 2015 og 2016 er disse registrert sammen.

Kontakt