KOSTRA nøkkeltall

Averøy - 1554 (Møre og Romsdal)

Samferdsel

Publisert 17.06.2019.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Samferdsel

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Averøy Kostragruppe 08 Kostragruppe 10 Kostragruppe 11 Landet uten Oslo Landet Møre og Romsdal
2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018
Andel km tilrettelagt for syklende som kommunen har ansvaret for av alle kommunale veier (prosent)3 prosent 16,7 18,1 17,2 17,2 19,6 19,2 16,9 16,7 16,1 16,3 20,8 21,7 8,6 8,7 9,0 8,6 15,9 14,7 15,0 15,5 15,7 14,6 14,9 15,4 16,4 15,2 19,2 20,3
Andel kommunale veier og gater med belysning av alle kommunale veier og gater (prosent) prosent 38,5 36,1 11,5 11,5 64,1 65,6 67,8 68,8 52,4 49,0 54,0 54,2 47,4 46,0 45,7 47,1 62,7 59,2 59,2 59,7 62,5 60,6 60,6 61,1 62,3 64,0 63,3 62,1
Utgifter til vedlikehold av kommunale veier og gater av totale nto. dr.utg. til kommunale veier og gater (prosent)4 prosent 69,3 51,7 47,7 51,7 36,7 32,8 37,7 29,7 32,3 30,4 35,1 28,7 41,3 39,2 37,6 37,7 34,2 33,9 32,4 29,5 37,4 30,4 35,6 28,5 36,9 38,3 36,3 31,0
Andel kommunale veier og gater uten fast dekke av alle kommunale veier og gater (prosent)2 prosent 71,8 73,5 72,4 75,9 24,1 24,3 19,3 19,2 34,4 37,1 35,7 31,7 42,6 42,0 40,6 40,3 30,3 30,5 29,0 28,7 29,4 29,6 28,2 27,9 22,0 23,5 22,4 20,0
Brutto driftsutgifter til samferdsel per innbygger (kr) kr 850 926 970 1 104 1 131 1 187 1 361 1 367 984 1 053 1 202 1 224 1 635 1 671 1 798 1 934 1 425 1 524 1 686 1 769 1 397 1 480 1 689 1 793 1 411 1 567 1 631 1 520
Brutto driftsutgifter til gatebelysning langs kommunale veier og gater per kilometer belyst vei (kr)1 kr 2 700 2 233 6 000 6 300 20 201 18 839 19 220 20 988 16 386 22 352 18 116 19 819 14 773 16 924 18 619 20 532 18 122 19 670 20 165 23 085 19 531 20 549 21 301 24 053 15 038 16 195 16 877 15 985
Brutto investeringsutgifter til kommunale veier og gater per innbygger (kr) kr 229 2 645 225 191 923 1 182 1 388 1 396 718 800 838 1 595 1 036 1 155 1 417 1 582 893 913 1 068 1 222 847 870 1 032 1 209 775 897 1 192 1 731
Antall km tilrettelagt for syklende som er et kommunalt ansvar (km)5 km 13 15 15 15 419 424 367 376 286 299 401 421 485 477 499 501 5 904 5 523 5 707 5 955 6 020 5 651 5 845 6 102 458 451 571 606
Netto driftsutgifter til kommunale veier og gater per innbygger (kr) kr 828 879 970 1 091 803 858 911 985 866 918 1 001 1 047 1 210 1 203 1 309 1 383 946 988 1 072 1 156 819 895 1 000 1 126 1 036 1 142 1 161 1 228
Netto driftsutgifter til kommunale veier og gater per km (kr) kr 61 859 62 000 65 310 73 322 112 608 117 443 127 606 133 150 94 308 97 580 98 748 102 888 92 041 94 047 101 024 102 933 115 841 120 940 130 403 139 947 111 346 121 790 135 176 151 694 98 358 102 767 104 360 110 060
1Omfatter blant annet legging av kabler, oppsetting av master og armaturer, inkl. materiell, rehabilitering og utskifting (utskifting av eksisterende luftstrekk til jordkabler, utskifting av master og armaturer, inkl. materiell og utbedring av skader forårsaket av trafikanter), vedlikehold (løpende vedlikehold i henhold til avtale med energiverk, for eksempel utskifting av enkeltlamper, sikringer, tidsur og fotocelle), nettleie (avtale med nettleier om å føre kraft fra produsent til gatelys) og kraft (kjøp av strøm fra leverandør).
2Enkelte kommuner kan ha inkludert lengden på gang- og sykkelveier i tallene over antall kilometer kommunale veier og gater med fast dekke. I tillegg har noen kommuner andre tall for lengden av det kommunale vei- og gatenettet enn det som framgår av registerdata fra Vegdirektoratet. Dette kan føre til at prosentandelen uten fast dekke kan avvike fra andre kilder for noen kommuner, og i noen tilfeller overstige 100 prosent.
3Omfatter sykkelveier, kombinerte gang- og sykkelveier, egne sykkelfelt og tiltak i gater med fartsgrense skiltet 30 km/t eller 40 km/t som inngår i et sykkelveinett. Tosidige sykkelfelt inngår med 1*veilengden. Fortau langs kommunal vei inngår ikke.
4Andelen som kommunene bruker til vedlikehold på kommunale veier og gater ble publisert for første gang per 15. juni 2017. Tallene må brukes med varsomhet, siden ikke alle kommunene fører på relevante arter for vedlikehold. 
5Omfatter sykkelveier, kombinerte gang- og sykkelveier, egne sykkelfelt og tiltak i gater med fartsgrense skiltet 30 km/t eller 40 km/t som inngår i et sykkelveinett. Tosidige sykkelfelt inngår med 1*veilengden. Fortau langs kommunal vei inngår ikke.