KOSTRA nøkkeltall

Austevoll - 1244 (Hordaland)

Psykisk helse og rus

Oppdatert 15.06.2020.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Psykisk helse og rus

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Austevoll Kostragruppe 02 Kostragruppe 03 Kostragruppe 11 Landet uten Oslo Landet Hordaland Hordaland
2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019
Brutto driftsutg. til tilbud til personer med rusproblemer pr. innb. 18-66 år (kr) kr 238,1 279,9 409,1 314,3 635,0 857,5 1 242,0 1 242,0
Netto driftsutg. til tilbud til personer med rusproblemer pr. innb. 18-66 år (kr) kr 238,1 190,0 335,7 259,5 542,3 718,4 1 107,3 1 107,3
Andel netto driftsutgifter til tilbud til personer med rusproblemer (prosent) prosent 12,1 5,3 8,7 7,3 13,9 16,8 24,3 24,3
Årsverk av psykiatriske sykepleiere per 10 000 innbyggere (helse- og omsorg) (antall) antall 1,5 5,9 6,5 6,5 4,9 4,6 5,2 5,2
Årsverk av personer med videreutdanning i psykisk helsearbeid per 10 000 innbyggere (helse og sosial) (antall) antall 0,0 9,6 10,6 10,5 9,0 8,5 8,8 8,8
Årsverk av personer med videreutdanning i rusarbeid per 10 000 innbyggere (helse og sosial) (antall) antall 0,0 2,8 3,8 3,8 3,2 3,1 4,1 4,1
Andel nyinnflyttede med psykiske problemer (prosent) prosent : 9 8 9 9 10 9 9
Andel nyinnflyttede rusmiddelmisbrukere (prosent) prosent : 3 6 5 7 7 12 12
Andel nyinnflyttede rusmiddelmisbrukere med psykiske lidelser (prosent) prosent : 6 4 5 7 7 4 4
Andel med psykiske lidelser på venteliste (prosent) prosent : : : .. .. .. .. ..
Andel rusmiddelmisbrukere på venteliste (prosent) prosent : : : : .. .. .. ..
Andel rusmidelmisbrukere med psykiske lidelser på venteliste (prosent) prosent : : .. .. .. .. .. ..
Antall vedtak om kjøp av tiltak til rusmiddelmisbrukere av aktører utenfor komm per 10 000 innbyggere 18-66 år (antall) antall 3,2 1,2 1,8 1,3 1,6 1,5 3,6 3,6
Antall vedtak om kjøp av tiltak til rusmiddelmisbrukere av aktører utenfor komm per 10 000 innbyggere (antall) antall 1,9 0,7 1,1 0,8 1,0 1,0 2,3 2,3
Antall vedtak om midlertidige tiltak til rusmiddelmisbrukere per 10 000 innbyggere 18-66 år (antall) antall 3,2 0,8 8,9 4,4 2,0 2,5 1,8 1,8
Antall vedtak om midlertidige tiltak til rusmiddelmisbrukere per 10 000 innbyggere (antall) antall 1,9 0,5 5,4 2,6 1,3 1,6 1,2 1,2

Kontakt