KOSTRA nøkkeltall

Aure - 1576 (Møre og Romsdal)

Kultur / Barne- og ungdomstiltak

Oppdatert 15.03.2021.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Kultur / Barne- og ungdomstiltak

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Aure Kostragruppe 03 Kostragruppe 06 Landet uten Oslo Landet Møre og Romsdal
2020 2020 2020 2020 2020 2020
Netto driftsutgifter til kultursektoren i prosent av kommunens totale netto driftsutgifter (prosent) prosent 2,5 3,6 3,9 4,0 4,1 3,0
Netto driftsutgifter til idrett (f380+f381) i prosent av kommunens totale netto driftsutgifter (prosent) prosent 0,6 1,0 1,2 1,4 1,4 1,0
Netto driftsutgifter til barn og unge (f231+f383) i prosent av kommunens totale netto driftsutgifter (prosent) prosent 0,6 0,9 0,9 0,8 0,8 0,7
Netto driftsutgifter til kultursektoren per innbygger (kr) kr 2 023 2 746 3 256 2 514 2 630 1 971
Netto driftsutgifter til allmenn kultur (f370+f373+f375+f377+f385+f386) per innbygger (kr) kr 1 072 1 305 1 529 1 167 1 217 805
Brutto investeringsutgifter til kultursektoren per innbygger (kr) kr 0 7 118 1 759 1 353 1 460 1 379
Netto driftsutgifter til folkebibliotek per innbygger (kr) kr 212 391 418 295 303 268
Besøk i folkebibliotek per innbygger (antall) antall 1,2 2,6 1,9 2,7 2,8 2,2
Utlån per innbygger (antall) antall 1,5 2,2 2,2 2,1 2,1 1,9
Barn 6-15 år i kommunens kulturskole (prosent) prosent 25,3 16,6 23,6 13,6 13,1 20,4
Besøk per kinoforestilling (antall)1 antall 39,6 13,1 19,5 15,8 17,1 16,4
1Fra 2008 er besøkstall og tall for forestillinger for Bygdekinoen AS tatt med i tallgrunnlaget. Besøkstall og antall forestillinger er lagt til visningskommunen. Det vises ikke besøk og forestillinger separat for norske filmer for Bygdekinoen. I disse kommunene er visningsted satt lik en kinosal.

Kontakt