4407_1027
4407_1027
kostra
2019-04-25T08:41:00.000Z
no
tjenesteområde Plan, byggesak og miljø Audnedal, faktaark Plan, byggesak og miljø Audnedal

KOSTRA nøkkeltall

Audnedal - 1027 (Vest-Agder)

Plan, byggesak og miljø

Publisert 15.03.2019.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Plan, byggesak og miljø

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Audnedal Kostragruppe 04 Kostragruppe 05 Landet uten Oslo Landet Vest-Agder
2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018
Reguleringsplaner vedtatt i alt (antall) antall 3 0 2 1 36 28 24 2 126 110 114 106 3 740 3 482 3 364 3 052 3 848 3 600 3 462 3 126 232 150 150 166
Andel av reguleringsplanene som ble møtt med innsigelser (prosent) prosent .. 67 50 .. 82 39 58 66 54 83 52 66 45 48 43 46 45 48 43 46 41 44 37 29
Byggesøknader i alt behandlet (antall) antall 57 50 34 38 1 230 1 060 970 964 4 024 4 352 3 626 3 366 176 652 161 732 157 340 139 010 187 490 173 182 169 910 150 796 9 628 7 774 8 140 6 624
Behandlede byggesøknader med 3 ukers frist (antall) antall .. 27 .. 17 0 716 0 308 0 2 694 0 924 0 87 674 0 61 852 0 93 284 0 67 936 0 3 546 0 3 104
Gjennomsnittlig saksbehandlingstid for byggesaker med 3 ukers frist (dager) dager .. 10 11 14 .. 17 17 16 .. 16 15 25 .. 16 16 20 .. 16 16 20 .. 13 13 19
Gjennomsnittlig saksbehandlingstid for byggesaker med 12 ukers frist (dager) dager .. .. 15 16 .. 29 24 38 .. 43 27 41 .. 36 32 34 .. 36 33 34 .. 30 23 37
Andel av innvilgete byggesøknader som skjer gjennom vedtak om dispensasjon fra plan (prosent) prosent 20 17 18 8 19 12 14 21 22 24 20 20 19 22 18 20 19 22 18 20 20 20 25 29
Tilsyn i ikke omsøkte byggesaker for byggevirksomhet som skulle vært omsøkt (antall) antall .. 0 4 1 0 12 14 4 0 4 0 14 0 3 188 3 570 3 868 0 3 930 3 570 4 618 0 16 66 120
Søknader om nye bygninger i strandsonen som ble innvilget (antall) antall .. 9 7 .. 100 118 90 132 368 444 453 342 6 370 6 306 7 229 6 148 6 382 6 312 7 235 6 148 416 396 428 324
Andel av søknader om nye bygninger i LNF-/LNFR-områder som ble innvilget (prosent) prosent .. 100 100 .. .. 100 97 100 .. 99 96 100 .. 95 96 96 .. 95 96 96 .. 97 91 97
Andel av søknader om tiltak i freda eller verneverdige områder / bygninger som ble invilget (prosent) prosent .. 50 .. .. .. 50 50 50 .. 49 50 50 .. 49 49 49 .. 49 49 49 .. 49 50 48
Selvkostgrad i byggesaker (prosent) prosent 27 .. .. 19 64 69 62 43 62 60 68 86 84 86 86 81 84 86 86 81 72 82 84 66
Netto endring i antall boliger (antall) antall -1 4 .. .. 152 180 0 0 496 538 0 0 119 516 47 290 0 0 124 816 47 860 0 0 2 236 2 362 0 0

Kontakt