4398_1027
4398_1027
kostra
2019-04-26T02:42:00.000Z
no
tjenesteområde Eiendomsforvaltning Audnedal, faktaark Eiendomsforvaltning Audnedal

KOSTRA nøkkeltall

Audnedal - 1027 (Vest-Agder)

Eiendomsforvaltning

Publisert 15.03.2019.

En tabell med tall  for fylkeskommunal eiendomsforvaltning har blitt oppdatert etter publisering. Se rettelogg her. 

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Eiendomsforvaltning

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Audnedal Kostragruppe 04 Kostragruppe 05 Landet uten Oslo Landet Vest-Agder
2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018
Netto driftsutgifter til eiendomsforvaltning i prosent av samlede driftsutgifter (prosent) prosent 9,6 8,8 8,4 8,2 8,6 8,5 8,8 8,9 8,9 9,0 9,1 9,3 8,7 8,9 8,9 9,0 8,7 8,8 8,9 9,0 8,6 8,8 8,3 8,4
Netto driftsutgifter til forvaltning av eiendom per innbygger (kr) kr 78 80 378 105 136 92 152 165 206 242 279 288 242 258 271 295 246 259 279 303 219 247 299 272
Areal på formålsbygg per innbygger (m2) m2 8,01 7,09 8,75 8,78 8,02 8,43 8,25 8,55 8,05 8,14 8,42 8,50 5,08 5,12 5,17 5,13 4,89 4,94 4,95 4,95 4,96 5,18 5,17 4,88
Utgifter til vedlikehold per kvadratmeter (kr) kr 58 45 100 92 114 100 108 115 82 92 89 95 86 94 100 100 93 101 109 110 71 94 108 103
Utgifter til driftsaktiviteter per kvadratmeter (kr) kr 509 625 295 391 437 445 487 544 517 534 537 571 482 515 517 562 481 525 540 580 498 514 519 582
Herav utgifter til renhold (kr) kr 147 185 2 134 153 140 145 167 151 160 168 178 144 152 157 161 143 150 156 159 153 155 156 166
Herav energikostnader per kvadratameter (kr)1 kr 83 114 96 128 103 104 121 140 130 137 133 144 102 109 111 126 101 109 113 127 83 87 94 122
1Før 2017 har dette tallet blitt beregnet ut i fra samlet areal av de utvalgte (fylkes)kommunale formålsbyggene kommunen eier og leier. Her ser vi kun utgiftene opp mot arealet kommunen eier.

Kontakt