KOSTRA nøkkeltall

Åseral - 1026 (Vest-Agder)

Landbruk

Publisert 16.03.2020.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Landbruk

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Åseral Kostragruppe 06 Landet uten Oslo Landet Vest-Agder Vest-Agder Vest-Agder
2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019
Netto driftsutgifter til landbruksforvaltning og landbruksbasert næringsutvikling i prosent av totale netto driftsutgifter (prosent) prosent 1,9 2,1 1,3 1,4 1,2 0,6 0,6 0,6 0,6 0,4 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2
Brutto driftsutgifter til landbruksforvaltning korrigert for samarbeidskommuner (1000 kr) 1000 kr 3 203 3 300 2 546 2 603 2 897 48 197 49 888 49 859 54 444 53 972 685 998 710 507 726 132 784 105 830 758 685 998 710 507 726 132 784 105 830 758 25 185 24 106 24 968 25 137 26 451 25 185 24 106 24 968 25 137 26 451 25 185 24 106 24 968 25 137 26 451
Brutto driftsutgifter til landbruksforvaltning og landbruksbasert næringsutvikling per landbrukseiendom (1000 kr) 1000 kr 15,2 15,0 11,6 11,9 13,4 3,6 3,7 3,7 4,0 .. 3,7 3,8 4,0 4,3 .. 3,7 3,8 3,9 4,3 .. 3,3 3,2 3,3 3,4 .. 3,3 3,2 3,3 3,4 .. 3,3 3,2 3,3 3,4 ..
Landbrukseiendommer (antall) antall 211 220 220 219 217 13 537 13 537 13 537 13 485 .. 185 583 184 873 183 723 183 366 .. 185 732 185 025 183 875 183 518 .. 7 597 7 559 7 559 7 502 .. 7 597 7 559 7 559 7 502 .. 7 597 7 559 7 559 7 502 ..
Jordbruksbedrifter (antall) antall 46 44 45 47 43 1 910 1 910 1 864 1 834 .. 41 813 41 034 40 239 39 565 .. 41 840 41 060 40 269 39 595 .. 1 090 1 087 1 076 1 076 .. 1 090 1 087 1 076 1 076 .. 1 090 1 087 1 076 1 076 ..
Jordbruksareal i drift (dekar) dekar 9 498 9 500 9 751 9 732 9 691 378 016 380 617 386 290 385 299 .. 9 829 445 9 817 037 9 833 598 9 842 544 .. 9 837 005 9 824 526 9 840 958 9 849 909 .. 183 240 184 156 186 252 188 944 .. 183 240 184 156 186 252 188 944 .. 183 240 184 156 186 252 188 944 ..
Produktivt skogareal (dekar) dekar 126 258 130 067 130 067 128 860 128 693 5 792 146 5 789 460 5 789 460 5 782 179 .. 70 025 141 69 608 789 69 310 451 69 762 629 .. 70 296 092 69 861 963 69 563 625 70 020 711 .. 2 475 391 2 472 663 2 472 663 2 473 400 .. 2 475 391 2 472 663 2 472 663 2 473 400 .. 2 475 391 2 472 663 2 472 663 2 473 400 ..
Dyrka og dyrkbar jord omdisponert til andre formål enn landbruk (dekar) dekar 27,6 25,5 6,0 1,5 2,0 170,1 389,5 336,9 418,9 208,1 9 306,1 11 595,9 8 719,9 12 569,6 9 170,8 9 379,1 11 699,0 8 719,9 12 573,6 9 172,8 277,8 209,6 139,3 48,5 315,8 277,8 209,6 139,3 48,5 315,8 277,8 209,6 139,3 48,5 315,8
Omdisponering av dyrka jord til andre formål enn landbruk (dekar) dekar 10,0 2,5 6,0 1,5 2,0 67,9 205,2 79,8 96,2 143,8 5 283,5 6 255,6 3 893,7 3 560,2 4 599,1 5 289,5 6 336,7 3 893,7 3 561,2 4 600,1 213,8 130,5 119,2 40,4 225,2 213,8 130,5 119,2 40,4 225,2 213,8 130,5 119,2 40,4 225,2
Omdisponering av dyrkbar jord til andre formål enn landbruk (dekar) dekar 17,6 23,0 0,0 0,0 0,0 102,2 184,3 257,1 322,7 64,3 4 041,1 5 340,3 4 826,2 9 009,4 4 571,7 4 108,1 5 362,3 4 826,2 9 012,4 4 572,7 64,0 79,1 20,1 8,1 90,6 64,0 79,1 20,1 8,1 90,6 64,0 79,1 20,1 8,1 90,6
Godkjent nydyrka areal (dekar) dekar 40 0 10 50 46 1 202 1 284 1 949 1 964 1 630 18 139 21 565 22 702 24 855 27 493 18 139 21 575 22 702 24 855 27 493 371 564 631 182 1 199 371 564 631 182 1 199 371 564 631 182 1 199
Søknader i alt etter jord- og konsesjonslov (antall) antall 29 13 15 27 16 758 582 638 702 532 9 167 9 071 8 007 8 172 7 954 9 175 9 080 8 008 8 182 7 959 404 542 470 313 400 404 542 470 313 400 404 542 470 313 400

Kontakt