KOSTRA nøkkeltall

Alstahaug - 1820 (Nordland - Nordlánnda)

Sosialtjeneste

Oppdatert 15.06.2021.

Pga. feil i innrapporteringen av 2020-tallene fra Kongsvinger, bør tallgrunnlaget for Kongsvinger kommune ikke benyttes.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Sosialtjeneste

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Alstahaug Kostragruppe 02 Kostragruppe 11 Kostragruppe 11 Kostragruppe 12 Landet uten Oslo Landet Nordland Nordland
2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020
Sosialhjelpsmottakere (antall) antall 149 169 147 166 154 4 878 5 098 4 872 4 764 2 625 11 548 11 551 11 467 12 421 14 903 11 548 11 551 11 467 12 421 14 903 4 537 4 767 4 612 1 912 32 658 117 021 118 409 118 964 116 264 109 932 136 648 138 784 139 365 135 912 130 114 6 663 6 742 6 516 6 523 5 811 6 663 6 742 6 516 6 523 5 811
Antall sosialhjelpsmottakere 18-24 år (antall) antall 41 48 44 40 34 1 054 1 032 956 886 548 2 828 2 759 2 518 2 595 2 964 2 828 2 759 2 518 2 595 2 964 1 065 1 117 1 043 395 6 158 26 454 25 498 24 130 22 517 21 499 28 787 27 817 26 391 24 680 23 987 1 645 1 592 1 470 1 413 1 242 1 645 1 592 1 470 1 413 1 242
Sosialhjelpsmottakere med sosialhjelp i 6 måneder eller mer (antall)1 antall 28 32 40 40 30 1 243 1 381 1 437 1 496 751 3 581 3 704 3 634 3 940 6 553 3 581 3 704 3 634 3 940 6 553 1 354 1 448 1 462 624 13 597 40 815 42 789 44 391 44 617 41 747 49 291 53 378 54 993 54 713 51 871 1 858 1 894 1 816 1 881 1 597 1 858 1 894 1 816 1 881 1 597
Sosialhjelpsmottakere med arbeidsinntekt som hovedinntekt (antall) antall 16 19 11 16 13 593 593 615 654 403 1 170 1 210 1 255 1 420 1 652 1 170 1 210 1 255 1 420 1 652 464 477 516 253 3 441 11 760 12 034 12 616 13 007 12 924 13 180 13 742 14 377 14 774 14 898 700 707 760 817 741 700 707 760 817 741
Sosialhjelpsmottakere med sosialhjelp som viktigste kilde til livsopphold (antall)2 antall 89 87 77 86 70 2 304 1 754 1 695 1 684 852 5 794 4 324 4 506 4 837 6 618 5 794 4 324 4 506 4 837 6 618 2 138 1 822 1 799 672 13 233 57 163 47 787 49 750 48 174 43 475 66 908 57 014 58 562 56 717 51 816 3 162 2 369 2 344 2 348 2 100 3 162 2 369 2 344 2 348 2 100
Sosialhjelpsmottakere som bor i eid bolig (antall) antall 7 7 6 11 16 650 694 625 610 293 1 118 1 151 1 190 1 329 891 1 118 1 151 1 190 1 329 891 439 443 447 224 1 504 8 740 8 758 9 234 9 172 8 124 9 589 9 549 10 022 9 865 8 881 656 692 688 717 646 656 692 688 717 646
Antall barn i familier som mottok sosialhjelp (antall) antall 67 101 114 121 145 2 341 2 712 2 703 2 630 1 473 5 922 6 210 6 339 6 833 7 009 5 922 6 210 6 339 6 833 7 009 2 491 2 774 2 768 1 196 15 007 55 537 60 361 61 467 58 735 54 809 66 902 72 236 73 198 69 547 65 081 3 609 3 809 3 824 3 879 3 313 3 609 3 809 3 824 3 879 3 313
1For Oslo er 2016-tall knyttet stønadslengder ikke sammenliknbare med tilsvarende tall for årene før og etter. Dette gjelder både tall for stønadslengde direkte, og tall som har stønadslengde som en del av sitt beregningsgrunnlag (f eks ulike størrelser med gjennomsnitt pr måned og ulike størrelser knyttet til langtidsmottak). Omlegging til nytt fagsystem fra 2016 har dessuten medført at enkelte andre størrelser har fått et noe endret og riktigere nivå i forhold til forutgående år (viktigeste kilde til livsopphold, barn og boligtype). Utvikling i tallene mellom 2015 og 2016 må derfor tolkes med forbehold.»
2For 2017 er sosialhjelpsmottakere med hovedinntekt introduksjonsstøtte skilt ut fra hovedinntekt sosialhjelp. For 2015 og 2016 er disse registrert sammen.

Kontakt