KOSTRA nøkkeltall

Akershus fylkeskommune

Eiendomsforvaltning

Publisert 17.06.2019.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Eiendomsforvaltning

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Akershus fylkeskommune Landet uten Oslo Landet Øst-Norge
2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018
Netto driftsutgifter til eiendomsforvaltning i prosent av samlede driftsutgifter (prosent) prosent 10,7 10,1 10,9 11,4 8,1 8,2 8,1 8,4 5,4 5,4 5,3 5,5 9,3 9,2 9,4 9,8
Netto driftsutgifter til forvaltning av eiendom per innbygger (kr) kr 50 57 59 58 42 46 44 45 37 40 38 39 48 51 54 55
Areal på formålsbygg per innbygger (m2) m2 0,84 0,83 0,88 0,87 0,99 0,96 0,98 0,98 0,93 0,91 0,93 0,93 0,96 0,88 0,92 0,91
Utgifter til vedlikehold per kvadratmeter (kr) kr 157 151 181 167 98 106 102 105 100 107 103 105 94 106 116 113
Utgifter til driftsaktiviteter per kvadratmeter (kr) kr 455 449 488 532 484 513 518 553 492 516 523 554 486 532 520 568
Herav utgifter til renhold (kr) kr 135 141 156 160 123 134 151 164 124 135 151 163 138 152 157 165
Herav energikostnader per kvadratameter (kr)1 kr 94 93 105 117 84 93 98 112 85 96 102 115 85 97 106 120
1Før 2017 har dette tallet blitt beregnet ut i fra samlet areal av de utvalgte (fylkes)kommunale formålsbyggene kommunen eier og leier. Her ser vi kun utgiftene opp mot arealet kommunen eier.

Kontakt