4407_5018
4407_5018
kostra
2019-05-26T05:52:00.000Z
no
tjenesteområde Plan, byggesak og miljø Åfjord, faktaark Plan, byggesak og miljø Åfjord

KOSTRA nøkkeltall

Åfjord - 5018 (Trøndelag)

Plan, byggesak og miljø

Publisert 15.03.2019.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Plan, byggesak og miljø

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Åfjord Kostragruppe 02 Landet uten Oslo Landet Trøndelag
2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018
Reguleringsplaner vedtatt i alt (antall) antall . . . .. 286 274 286 230 3 740 3 482 3 364 3 052 3 848 3 600 3 462 3 126 . . . 356
Andel av reguleringsplanene som ble møtt med innsigelser (prosent) prosent . . . .. 41 83 54 48 45 48 43 46 45 48 43 46 . . . 40
Byggesøknader i alt behandlet (antall) antall . . . 164 14 766 12 398 12 378 10 782 176 652 161 732 157 340 139 010 187 490 173 182 169 910 150 796 . . . 14 446
Behandlede byggesøknader med 3 ukers frist (antall) antall . . . 75 0 7 724 0 4 260 0 87 674 0 61 852 0 93 284 0 67 936 . . . 5 856
Gjennomsnittlig saksbehandlingstid for byggesaker med 3 ukers frist (dager) dager . . . 21 .. 15 15 16 .. 16 16 20 .. 16 16 20 . . . 16
Gjennomsnittlig saksbehandlingstid for byggesaker med 12 ukers frist (dager) dager . . . 79 .. 31 28 34 .. 36 32 34 .. 36 33 34 . . . 39
Andel av innvilgete byggesøknader som skjer gjennom vedtak om dispensasjon fra plan (prosent) prosent . . . 41 18 22 17 20 19 22 18 20 19 22 18 20 . . . 19
Tilsyn i ikke omsøkte byggesaker for byggevirksomhet som skulle vært omsøkt (antall) antall . . . .. 0 84 140 60 0 3 188 3 570 3 868 0 3 930 3 570 4 618 . . . 1 090
Søknader om nye bygninger i strandsonen som ble innvilget (antall) antall . . . 24 828 959 1 165 1 070 6 370 6 306 7 229 6 148 6 382 6 312 7 235 6 148 . . . 792
Andel av søknader om nye bygninger i LNF-/LNFR-områder som ble innvilget (prosent) prosent . . . 100 .. 94 96 97 .. 95 96 96 .. 95 96 96 . . . 100
Andel av søknader om tiltak i freda eller verneverdige områder / bygninger som ble invilget (prosent) prosent . . . .. .. 50 50 50 .. 49 49 49 .. 49 49 49 . . . 50
Selvkostgrad i byggesaker (prosent) prosent . . . 100 74 86 84 70 84 86 86 81 84 86 86 81 . . . 81
Netto endring i antall boliger (antall) antall . . . .. 1 380 2 260 0 0 119 516 47 290 0 0 124 816 47 860 0 0 . . . 0

Kontakt