Mye av jordbruksarealet på jordbruksbedrifter som legger ned drifta holdes i drift gjennom bortleie av jorda til aktive bedrifter. I 1999 var andelen Leid jordbruksareal er jordbruksareal i drift der eier og bruker av arealet er forskjellige personer. Jordbruksareal eid av andre og som bruker disponerer gratis regnes også som leiejord. Dersom bruker av en jordbruksbedrift har inngått flere leieavtaler på samme eiendom, regnes dette som ett leieforhold. Dersom eier av en eiendom leier ut areal til flere jordbruksbedrifter, regnes dette som ett leieforhold per bedrift. 31 prosent, i 2010 hadde andelen økt til 42 prosent og fra 2010 til 2020 økte andelen leiejord til 47 prosent. I absolutte tall økte det leide jordbruksarealet med 946 000 dekar fra 1999 til 2010. I perioden 2010 til 2020 var økningen på vel 400 000 dekar.

Figur 1. Andel eid og leid jordbruksareal i drift

2 av 3 jordbruksbedrifter leier jord

Antall jordbruksbedrifter er redusert fra 70 700 i 1999, via 46 600 i 1999 til 38 700 i 2020. Den gjennomsnittlige bruksstørrelsen har økt fra 147 til 255 dekar jordbruksareal i samme periode.

I 1999 leide 55 prosent av alle jordbruksbedriftene hele eller deler av jordbruksarealet. Fra 1999 til 2010 økte andelen til 65 prosent. I perioden 2010 til 2020 økte andelen med vel 1 prosent, til 67 prosent. Blant de 25 800 jordbruksbedriftene som leide jordbruksareal i 2020, var det 11 prosent som leide alt jordbruksarealet de brukte. 41 prosent av bedriftene leide 50-99 prosent av arealet og 48 prosent leide mindre enn halvparten av jordbruksarealet.

De store leier mest

Som ventet, øker andelen jordbruksbedrifter som leier jordbruksareal med størrelsen på bedriftene. Blant de 10 700 bedriftene med mindre enn 100 dekar jordbruksareal i drift hadde 43 prosent leiejord i 2020, mens 97 prosent av de vel 1 700 jordbruksbedriftene med 800 dekar jordbruksareal eller mer leide jord. For de to nevnte gruppene var gjennomsnittlig areal med leiejord respektive 32 og 760 dekar. Gjennomsnittlig jordbruksareal i drift (eid pluss leid) for de største bedriftene var 1179 dekar.

Ved inndeling av jordbruksarealet i grupper etter jordbruksbedriftenes størrelse, ser vi at jo større jordbruksareal bedriftene har, jo høyere er andelen leid jordbruksareal. I de to største gruppene med henholdsvis 500 – 799 dekar og 800 dekar og mer finner vi halvparten av alt leid jordbruksareal i drift i 2020.

Figur 2. Eid og leid jordbruksareal i drift, fordelt etter størrelsen på jordbruksbedriftene. 2020

I 2020 var 62 prosent av jordbruksareal i drift leiejord i Troms og Finnmark. Deretter kommer Agder med 59 prosent. Rogaland og Trøndelag hadde de laveste andelene med 36 og 42 prosent.

107 000 leieforhold

De 25 800 jordbruksbedriftene med jordleie i 2020 omfatter i alt 107 300 leieforhold. I gjennomsnitt var det 4,2 leieforhold per bedrift i 2020 mot 3,6 leieforhold i 2010. Blant fylkene hadde Troms og Finnmark 7,5 leieforhold i gjennomsnitt i 2020, fulgt av Nordland med 6,2. Færrest antall leieforhold hadde Rogalandsgårdsbrukerne med 2,8 leieforhold.

Figur 3. Jordbruksbedrifter med og uten jordleie, etter antall leieforhold. 2020