Totalt ble om lag 315 000 personer lignet for næringsinntekter i 2020, viser nye tall fra statistikken over inntektene til personlig næringsdrivende. Det er omtrent 4 000 personer færre enn i 2019. Av de hadde 114 000 personer, eller rundt 36 prosent, sin hovedinntekt fra næring. Dette er en nedgang på 3 prosent fra 2019. Gjennomsnittlig næringsinntekt har i denne perioden økt med 5 prosent til 685 000 kroner for denne gruppen næringsdrivende. 202 000 personer hadde sin hovedinntekt fra lønn, trygd og pensjoner. Dette er i underkant av 1 000 færre enn i 2019. Denne siste gruppen hadde en gjennomsnittlig næringsinntekt på 61 000 kroner.

Næringsinntekten i pandemiåret 2020 vil inkludere ytelser utbetalt den næringsdrivende fra NAV-ordningen for selvstendig næringsdrivende eller kompensasjonsordningen for næringslivet for uunngåelige faste kostnader. Ytelsene fra NAV-ordningen stod for i snitt 5 000 kr eller 2 prosent av næringsinntekten for personlig næringsdrivende totalt, mens de stod for 11 000 kr eller 2 prosent for de med hovedinntekt fra næring. Blant enkeltpersonforetakene med hovedinntekt fra næring, utgjorde NAV-ordningen størst andel av næringsinntektene for næringsdrivende innen næringene drosjebiltransport, kultur, underholdning og fritid og undervisning, med henholdsvis 13, 10 og 7 prosent.

Blant dem som har fått fastsatt skatt på grunnlag av næringsinntekt, har en del ikke plikt til å levere næringsoppgaver på grunn av lav omsetning eller fordi de er deltakerfastsatt. En del er også skjønnsfastsatt av skattemyndighetene. Disse er ikke med i statistikken som viser inntekter og kostnader for næringsdrivende i enkeltpersonforetak.

Figur 1. Næringsinntekt for personlig næringsdrivende, etter hovedinntektens art. Gjennomsnitt 2016-2020. Kroner

Resultat for enkeltpersonforetak med hovedinntekt fra næring

I alt 228 000 enkeltpersonforetak hadde levert elektronisk næringsoppgave i 2020. Disse hadde et gjennomsnittlig driftsresultat på 263 000 kroner.

Enkeltpersonforetakene med hovedinntekt fra næring omfatter i underkant av 92 000 foretak. Gjennomsnittlig driftsresultat utgjorde for disse 573 000 kroner og er omtrent som året før. Resultatet stod stille fordi driftsinntektene gikk ned like mye som driftskostnadene, omtrent 17 000 kroner. Driftsinntektene utgjorde i snitt 1 414 000 kroner, mens driftskostnadene utgjorde 841 000 kroner. Av driftsinntektene går salgsinntektene ned med 2 prosent, eller 25 000 kroner i snitt. Tilskudd fra kompensasjonsordningen for næringslivet for uunngåelige faste kostnader tilførte driftsinntektene 1 200 kroner og 2 400 kroner i snitt for henholdsvis enkeltpersonforetak totalt og de med hovedinntekt fra næring. Enkeltpersonforetakene med hovedinntekt fra næring som mottok størst tilskudd drev innen overnattings- og serveringsvirksomhet, trafikkskoleundervisning, tannhelsetjenester og drosjebiltransport. Resultatregnskap for enkeltpersonforetak med hovedinntekt fra næring er næringsfordelt og viser følgende for noen næringsområder:

  • Primærnæringene: Enkeltpersonforetak i primærnæringene hadde et gjennomsnittlig driftsresultat på 550 000 kroner. Det er over 5 prosent mer enn i 2019. Nivået på gjennomsnittlige driftsinntekter og driftskostnader lå på henholdsvis 2 203 000 kroner og 1 653 000 kroner.
  • Transport og lagring: Gjennomsnittlig driftsresultat for enkeltpersonforetak i denne næringen utgjorde 475 000 kroner, som er 17 prosent mindre enn i 2019. Gjennomsnittlige driftsinntekter og driftsutgifter utgjorde henholdsvis 1 457 000 kroner og 982 000 kroner.
  • Bygge- og anleggsvirksomhet: Driftsresultatet for enkeltpersonforetak i slike virksomheter utgjorde 556 000 kroner, som er 2 prosent mer enn forrige år. Her utgjorde gjennomsnittlige driftsinntekter 1 374 000 kroner, mens driftsutgifter i snitt utgjorde 818 000 kroner.
  • Helse- og sosialtjenester: Driftsresultatet for enkeltpersonforetak utgjorde 965 000 kroner, som er en oppgang på 2 prosent sammenlignet med 2019. Her utgjorde gjennomsnittlige driftsinntekter 1 467 000 kroner, mens driftsutgifter i snitt utgjorde 501 000 kroner.
  • Kultur, underholdning og fritid: Enkeltpersonforetak innen kultur, underholdning og fritid hadde et gjennomsnittlig driftsresultat på 336 000 kroner. Det er over 9 prosent mindre enn i 2019. Nivået på gjennomsnittlige driftsinntekter og driftskostnader lå på henholdsvis 524 000 kroner og 188 000 kroner.
  • Andre næringer: Se statistikkbanktabell: http://www.ssb.no/tabell/10265

Statistikken bygger på et uttrekk fra Skatteetatens register over skattefastsettingsgrunnlaget for personer. Uttrekket er hentet ut etter ordinær fastsetting av formues- og inntektsskatt.

Det er skilt mellom hvorvidt inntekten til den næringsdrivende i hovedsak er fra:

1) lønn og pensjon

2) næring

Tabellene som er næringsfordelt bygger på enkeltpersonforetak med hovedinntekt fra næring.