Barn i lavinntektshusholdninger

I dag bor det om lag 115 000 barn i hjem med vedvarende lavinntekt. Disse barna opplever oftere dårlige levekår sammenlignet med andre barn. I flere artikler vil vi samle og analysere tall og statistikk over barn som opplever å vokse opp med vedvarende lavinntekt og hva som skiller disse fra andre barn. Vi ser også hvordan foreldre og andre voksnes yrkesaktivitet påvirker økonomisk status og om barna fortsetter med utdanning etter ungdomsskolen.

Artikler, analyser og publikasjoner

2024

 1. Barnefamilier som leier bolig har høy risiko for å være fattige Artikkel 27. februar

  Andelen fattige er betydelig høyere blant leietakere enn blant boligeiere. Forskjellen blir enda tydeligere når boligeiernes fordeler av egen bolig blir inkludert i målingen av materiell levestandard.

 2. Færre barn lever i familier med lavinntekt Artikkel 18. januar

  Med 10,6 prosent eller 102 600 barn tilhørende en husholdning med vedvarende lave husholdningsinntekter i 2022, har verken antallet eller andelen vært lavere siden 2016.

2023

 1. Færre barn med vedvarende lavinntekt i 2021 Artikkel 24. januar

  I alt 11,3 prosent eller 110 700 barn tilhørte i 2021 en husholdning med vedvarende lave husholdningsinntekter. Det er første gang på ti år at vi ser en nedgang i tallet på barn i husholdninger med vedvarende lavinntekt.

2022

 1. Fremdeles 115 000 barn med vedvarende lavinntekt i 2020 Artikkel 31. mars

  I alt 11,7 prosent eller 115 000 barn tilhørte i 2020 en husholdning med vedvarende lave husholdningsinntekter. Det er en like stor andel som året før. Hele 6 av 10 barn i lavinntektshusholdninger har innvandrerbakgrunn.

2021

 1. Barn i vedvarende lavinntekt klarer seg litt dårligere i utdanning og arbeid Artikkel 7. desember

  Barn som vokser opp i husholdninger med lavinntekt har mindre sannsynlighet får å fullføre videregående skole og få seg jobb senere. Samtidig har norskfødte med innvandrerforeldre større sannsynlighet enn andre i lavinntekt for å få høyere utdanning og jobb senere i livet.

 2. Få voksne i jobb i lavinntektshushold med barn Artikkel 2. desember

  Voksne i lavinntektshusholdninger med barn har få og kortvarige jobber, lav lønn og kort arbeidstid. Innvandrere er overrepresentert i denne gruppen og har en sysselsettingsandel på knapt 40 prosent.

 3. Barna som vokser opp i lavinntekt Artikkel 22. november

  I alt 2,1 prosent av barna som var under 10 år i 2010 tilhørte lavinntektsgruppen helt fram til 2019, og hadde dermed store deler av oppveksten i vedvarende lavinntekt. Barn med innvandrerbakgrunn opplevde dette langt oftere enn andre barn, noe som i stor grad skyldes mindre yrkesaktivitet blant foreldrene.

 4. 115 000 barn i husholdninger med vedvarende lavinntekt Artikkel 29. mars

  Andelen barn med vedvarende lave husholdningsinntekter har økt jevnt siden 2011 og var 11,7 prosent i 2019, året før pandemien inntraff. Barn med innvandrerbakgrunn blir stadig mer overrepresentert og utgjør 6 av 10 barn i denne kategorien.