Barn i lavinntektshusholdninger

I dag bor det om lag 115 000 barn i hjem med vedvarende lavinntekt. Disse barna opplever oftere dårlige levekår sammenlignet med andre barn. I flere artikler vil vi samle og analysere tall og statistikk over barn som opplever å vokse opp med vedvarende lavinntekt og hva som skiller disse fra andre barn. Vi ser også hvordan foreldre og andre voksnes yrkesaktivitet påvirker økonomisk status og om barna fortsetter med utdanning etter ungdomsskolen.

Artikler, analyser og publikasjoner


2021

Artikkel / 7. desember 2021

Barn i vedvarende lavinntekt klarer seg litt dårligere i utdanning og arbeid

Barn som vokser opp i husholdninger med lavinntekt har mindre sannsynlighet får å fullføre videregående skole og få seg jobb senere. Samtidig har norskfødte med innvandrerforeldre større sannsynlighet enn andre i lavinntekt for å få høyere utdanning og jobb senere i livet.

Artikkel / 2. desember 2021

Få voksne i jobb i lavinntektshushold med barn

Voksne i lavinntektshusholdninger med barn har få og kortvarige jobber, lav lønn og kort arbeidstid. Innvandrere er overrepresentert i denne gruppen og har en sysselsettingsandel på knapt 40 prosent.

Artikkel / 22. november 2021

Barna som vokser opp i lavinntekt

I alt 2,1 prosent av barna som var under 10 år i 2010 tilhørte lavinntektsgruppen helt fram til 2019, og hadde dermed store deler av oppveksten i vedvarende lavinntekt. Barn med innvandrerbakgrunn opplevde dette langt oftere enn andre barn, noe som i stor grad skyldes mindre yrkesaktivitet blant foreldrene.